Inleiding

Hierbij bieden wij u de Programmabegroting 2023 met de titel 'Samen aan zet!'. Na de verkiezingen in het voorjaar is het nieuwe college vol energie aan de slag gegaan. De Kadernota 2023 was een eerste doorkijk en nu ligt hier de eerste begroting, opgemaakt op basis van het nieuwe bestuursakkoord 2023-2026.

Er zijn nog steeds veel uitdagingen die onze gemeentegrenzen ver overschrijden en er komen er meer en meer op ons af. De oorlog in Oekraïne, de stikstofcrisis en klimaatveranderingen, maar ook de stijgende energieprijzen en de schaalsprong van de Brainport-regio raken ons allemaal. Deze ontwikkelingen hebben invloed op thema's die we in onze eigen gemeente zien. Denk bijvoorbeeld aan het opvangen en huisvesten van vluchtelingen en statushouders, het bouwen van betaalbare woningen en het feit dat steeds meer mensen moeite hebben om rond te komen. Dit alles vergt een eensgezinde aanpak. Ook de krapper wordende arbeidsmarkt, hoge inflatie, onze bereikbaarheid en de energietransitie maken dat slim anticiperen op ontwikkelingen belangrijker wordt.

Niet alleen het bestuur van de gemeente Laarbeek, ook onze (maatschappelijke) partners en inwoners dragen eraan bij om de uitdagingen waar we voor staan op te pakken.
Wij doen en kunnen dit samen, dat hebben we al bewezen in de afgelopen 25 jaar. De opgaven zijn ons bindmiddel. Wij zijn een gemeente met ambities, met ideeën en met wensen. We ontwikkelen, zijn flexibel en streven altijd naar verbetering. Dat zien we ook terug in onze samenleving en daar zijn we trots op! Dit gevoel willen we vasthouden.
We willen het liefste invulling geven aan alle ambities, opgaven en inspelen op ontwikkelingen. Toch moeten we realistisch zijn zodat we onze beloftes na kunnen komen. Daarom zoeken we voortdurend balans om zo goed mogelijk te werk te gaan.

We beseffen dat dit iets vergt van onze inwoners, (maatschappelijke) partners en de gemeentelijke organisatie. Eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en het leveren van maatwerk zijn pijlers die belangrijker worden en bijdragen aan het versterken van onze samenleving. Daar waar wij als gemeente kunnen ondersteunen en bijdragen aan de leefbaarheid in de kernen en de sociale vangnetten voor mensen, doen we dat met volle overtuiging. Om de balans te bewaken, moeten we keuzes maken en vooruitkijken.

Vanuit het bestuursakkoord kiezen wij in deze begroting 2023 om te investeren in het sociaal domein, de verduurzaming van ons groen, het stimuleren van de biodiversiteit, maar ook in bereikbaarheid, betaalbaar bouwen en de economische bedrijvigheid. Dit alles met een gedegen financieel fundament van een structureel sluitende meerjarenbegroting en de reservepositie op orde blijft. Daarbij blijft de lastenstijging voor onze inwoners beperkt.
Om al deze opgaven en ontwikkelingen uit te kunnen voeren, is ook een bestendige ambtelijke organisatie nodig. Dit vraagt om formatie-uitbreidingen, veelal voor nieuwe (wettelijke) taken, en investeringen in goed werkgeverschap, structuurversterking en versteviging van de bedrijfsvoering. Dit vertaalt zich in voorstellen in deze begroting 2023 om ons personeel te kunnen (blijven) boeien en binden in deze krappe arbeidsmarkt.

Al deze uitdagingen en ontwikkelingen betekent ook dat nog niet alle ambities uit het bestuursakkoord 2023-2026 nu al volledig vertaald zijn in concrete beleidsvoornemens. Echter met deze begroting geeft het college richting voor verdere uitvoering in de komende vier jaren. Bij de Kadernota 2024 volgend jaar kan nadere inkleuring van het bestuursakkoord en integrale afweging van voorstellen verder plaatsvinden.

Wij bieden u nu deze structureel sluitende programmabegroting 2023 aan waarin we wederom een goede stap zetten voor een toekomstbestendig Laarbeek.

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 08:38:02 met de export van 11/16/2022 14:11:31