Paragrafen

Corona

Corona heeft de afgelopen jaren een grote impact gehad op de samenleving als ook voor de gemeentelijke taken en uitgaven.
Gelukkig kan het leven op de oude manier zoals we kende voor de start van Corona weer worden hervat. We hebben leren leven met Corona ook al zien we nog genoeg Corona gevallen en de enorme gevolgen van Corona op de gezondheid van onze inwoners zelf Ook de impact die het had op onze samenleving. Denk hierbij aan jeugdzorg, eenzaamheid, onderwijs, het herstel van vrijetijdsbesteding zoals sporten, uitgaan en recreatie. Maar ook de blijvende invloed van tijd- en plaatsonafhankelijk werken.
De begroting 2023-2026 is opgesteld met uitgangspunt dat er geen significante corona impact meer is op de samenleving en gemeentelijke taken (in lijn met de begroting van voorgaand jaar). Uiteraard wordt er nog wel rekening gehouden met de corona impact. Dit is (waar er nog sprake van is) meegenomen bij de risicobeheersing in het weerstandsvermogen alsmede is in deze begroting op een aantal terreinen extra middelen gevraagd vanwege corona. Bijvoorbeeld heroriëntatie en schuldhulpverlening (deze is ook voor 2023 en 2024 in de begroting opgenomen, gedekt uit de reserve Corona).
Tot slot is er ook nog de door de gemeente gevormde reserve Corona (besluit 2de tussenrapportage 2020 van 5 november 2020) waaruit toekomstige corona uitgaven nog gedekt kunnen worden. Voor de meerjarige stand van de corona reserve wordt verwezen naar de financiële begroting paragraaf 2.5 'reserves & voorzieningen'.
Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het onttrekken van middelen uit de reserve corona tot een bedrag van € 40.000. Hierboven is het een raadsbevoegdheid.
De werkelijke corona uitgaven en de stand van de corona reserve worden verantwoord in de jaarrekening.
Indien blijkt dat de Corona uitgaven uit de Corona reserve of het Corona budget beperkt zijn, zal bij de jaarrekening worden voorgesteld om de resterende middelen te laten vrijvallen ten gunste van de algemene reserve of een ander nader te bepalen doel.

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 08:38:02 met de export van 11/16/2022 14:11:31