Paragrafen

Grondbeleid

Beleidsuitgangspunt reserve die verband houden met het grondbedrijf

De reserve Grondexploitatierisico heeft een directe relatie met de grondexploitatie. Deze reserve fungeert als bedrijfsbuffer voor het opvangen van risico's die inherent zijn aan de bouwgrondexploitatie. De stand van deze reserve bedroeg per 31 december 2021 €4,483 miljoen. Dit bedrag is inclusief de winstnemingen 2021.

In 2022 is een Monte Carlo-analyse uitgevoerd waarbij een inschatting gemaakt is van de risico’s binnen de grondexploitaties. Uit deze analyse bleek dat een risicobuffer van € 2,6 miljoen vereist is om met een zekerheidsmarge van 90% de geïnventariseerde risico’s op te vangen (zie Grondnota 2022).

Plafond hoogte Reserve Grondexploitatierisico
Met de vaststelling van de Grondnota 2020 is een plafond voor de hoogte van de Reserve Grondexploitatierisico ingevoerd. Dit plafond bedraagt de gekwantificeerde risico's in de Monte Carlo Analyse vermeerderd met een gefixeerd bedrag van € 2 miljoen. Dit plafond is voldoende om tegenvallers af te kunnen dekken, een doeltreffend grondbedrijf te kunnen voeren passend bij de doelstellingen van het grondbeleid en toekomstig verschuldigde Vennootschapsbelasting te kunnen voldoen.

Met het instellen van het plafond is per 31 december 2022 een Reserve Grondexploitatierisico van maximaal € 4,9 miljoen benodigd (€ 2,6 miljoen vanuit Monte Carlo-analyse vermeerderd met € 2 miljoen buffer plus 0,3 miljoen aan toekomstige claims).

Ontwikkeling reserve

Saldo per 31 december

bedragen x € 1.000

2023

2022

2021

Reserve Grondexploitatierisico

4.197

4.483

4.400

De reserve geeft een aflopend verloop. Dit wordt veroorzaakt doordat enkel rekening is gehouden met de geraamde onttrekkingen uit deze reserve. Met de (tussentijdse) winstnemingen is geen rekening gehouden. Deze worden pas met de jaarrekening bepaald.
Daarnaast zijn de ontwikkelingen uit de grondnota 2022 en het nieuwe risico bedrag uit de Monte Carlo analyse nog niet verwerkt in het bovenstaande overzicht van de reserve.

Monte Carlo analyse

Periodiek wordt een Monte Carlo analyse uitgevoerd van de meest risicovolle projecten. Meest recent is dit in september 2022 gedaan. Zoals verwacht zijn de risico’s in de lopende projecten en strategische gronden groter geworden.
Hierbij zijn er nog wel veel onzekerheden. Met name bij de strategische gronden zoals de Heuvel en Maristraat omdat de ontwikkelingen nog diverse scenario's heeft. Daarnaast worden voor een aantal grondexploitaties in 2023 actuele bestekramingen opgesteld. Doordat de bouwkosten sterk zijn gestegen kan de uitkomst van de actualisatie een negatief effect hebben op de grondexploitaties. Dit is ook niet verwerkt in de Monte Carlo analyse. Dit is overigens wel als risico in de begroting (bij het weerstandsvermogen) opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 08:38:02 met de export van 11/16/2022 14:11:31