Paragrafen

Grondbeleid

Indexering kosten
Voor de indexering van de nog te maken kosten bouw- en woonrijp maken is voor 2023 een indexering van 6% gehanteerd vanwege de sterk stijgende kosten. Hierbij dient vermeld te worden dat bij de projecten Bemmer IV, Beekse Akkers, Kerkakkers en Hoge Suute het nodig is om de besteksramingen te actualiseren. Deze worden in 2023 geactualiseerd en voor het eerst verwerkt in de grondnota bij de jaarrekening 2022. Dit heeft nog een mogelijk effect op de verwachte kosten. Voor de begroting is dit nu alleen als risico meegenomen.

Indexering grondprijs
De stijging op de uitgifteprijs vrije sector van 2022 is 8%. De verhoging is forser dan eerdere jaren en zorgvuldig, mede op basis van extern advies, tot stand gekomen. In deze tijd wordt deze bijstelling als reëel gezien voor de kansen op uitgeefbare grond in duurzame nieuwbouwplannen. Het is in de gebiedsontwikkelingen van groot belang voldoende marktconform te blijven. Tijdig en voldoende indexeren is daarbij zeer noodzakelijk om de forse kostprijsontwikkeling van het bouw- en woonrijpmaken van gebieden in 2022 (9%) en 2023 (6%) enigszins het hoofd te kunnen bieden.

Op basis van externe expertise en vergelijking met omliggende gemeentes (rekening houdende met de marktontwikkelingen en afzet) zijn de bovenstaande grondprijzen voor het sociale koopsegment en voor de sociale huur bepaald. Met de beperkte stijging in de sociale huursector en geen stijging in het sociale koopsegment wordt geprobeerd om initiatieven in deze sectoren betaalbaar te houden.

Indexering grondprijs bedrijfsgrond
Vanwege het bereiken van marktconformiteit en de enorme vraag naar bedrijfsgrond zijn de grondprijzen voor bedrijfsgrond getoetst. Daaruit is gebleken dat een marktconforme grondprijs in de zichtzone € 195 per m² excl. bedraagt en voor de overige bedrijfsgronden € 170 per m² excl.

Rekenrente
De toerekening van de rentekosten vindt plaats op basis van de ‘Notitie Rente 2017’ zoals deze door de commissie BBV is opgesteld. De rekenrente voor 2022 is vastgesteld op 0,45% en voor 2023 op 0,44%. De verwachting is dat dit percentage zich in een stijgende lijn gaat ontwikkelen. Voor 2024 wordt in de exploitaties een percentage aangehouden van 0,5% met vervolgens jaarlijks een stijging van 0,05%.

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 08:38:02 met de export van 11/16/2022 14:11:31