Paragrafen

Grondbeleid

Vanaf 2016 is sprake van verplichte winstneming bij de complexen die dit kunnen dragen. Volgens Besluit Begroting en Verantwoording moet deze verplichte winstneming plaatsvinden aan de hand van de POC-methode (percentage of completion). Voor de bepaling van de winst wordt per complex gebruik gemaakt van de volgende formule: Percentage gemaakte kosten van de totaal kosten * percentage gemaakte opbrengsten van de totale opbrengsten * nog te verwachten positief resultaat.

De winst die voor 2021 verplicht genomen is bedroeg € 880.792,-. Dit bedrag is toegevoegd aan de Reserve Grondexploitatierisico. Dit bedrag was opgebouwd uit:

Laarsche Velden

€ 289.565

Definitief afsluiten

Piet van Thielplein

€    5.142

Definitief afsluiten

Nieuwenhof

€ 264.124

Tussentijds, verplicht op basis van POC methode

Vogelenzang

€ 170.512

Tussentijds, verplicht op basis van POC methode

Bemmer IV

€ 232.388

Tussentijds, verplicht op basis van POC methode

De herontwikkeling van het Piet van Thielplein is een omvangrijker project geworden dan vooraf voorzien en past niet meer binnen de grenzen van het plangebied van de grondexploitatie. De grondexploitatie wordt daarom gesloten.
Afgesproken is dat het resultaat van dit complex van € 95.142,- ingezet wordt voor de herinrichting van het Piet van Thielplein. Voor de dekking van de kosten van de omvangrijkere herinrichting wordt een apart krediet aangevraagd. Het resultaat van dit complex van € 95.142,- wordt binnen de reserve Grondexploitatierisico geoormerkt voor de herinrichting van het Piet van Thielplein en kan dienen als gedeeltelijke dekking van het nog aan te vragen krediet.

Winstneming 2022
De verwachte winstneming voor 2022 zal zijn:

LOG Mariahout

€ 164.004

LOG Mariahout wordt in 2022 definitief afgesloten. Dit wordt verwerkt bij de jaarrekening 2022

Bemmer IV

€ 329.979

Tussentijds, verplicht op basis van POC methode

Bio Bakelseweg

€ 211.924

Tussentijds, verplicht op basis van POC methode. De winsten van de Bio Bakelseweg komen echter ten gunste van de reserve kwaliteitsverbetering buitengebied.

Project Nieuwenhof wordt bij de jaarrekening 2022 afgesloten met een naar verwachting verliesgevend eindresultaat van € 465.000. In het verleden is echter een verliesvoorziening hiervoor getroffen. Uiteindelijk zal naar verwachting het resultaat € 81.000 positief uitvallen. Dus minder uitgaven dan verwacht ten opzichte van de verliesvoorziening.

Bij de jaarrekening 2022 zijn de cijfers definitief en wordt de daadwerkelijke winstneming bepaald en verantwoord.

Winstneming 2023

De verwachte winstneming voor 2023 zal zijn:

Bemmer IV

€ 286.508

Tussentijds, verplicht op basis van POC methode

Bio Bakelseweg

€ 316.539

Tussentijds, verplicht op basis van POC methode. De winsten van de Bio Bakelseweg komen echter ten gunste van de reserve kwaliteitsverbetering buitengebied

Kerkakkers

€ 804.483

Tussentijds, verplicht op basis van POC methode. Resultaat Kerkakkers komt ten gunste van de algemene reserve.

Bovenstaande tussentijdse winsten zijn nog niet verwerkt in de begroting doordat de grondnota 2022 nog niet is verwerkt in de begroting. Daarnaast zijn dit inschattingen en actualisaties van de bestekramingen dienen in 2023 plaats te vinden waardoor het resultaat nog (negatief) kan veranderen.

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 08:38:02 met de export van 11/16/2022 14:11:31