Home

Financiële begroting

Begroting 2023

bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

Saldo

1

Burger en bestuur

-6.371

5.272

-1.099

0.1

Bestuur

-1.781

31

-1.750

0.2

Burgerzaken

-789

218

-570

7.2

Riolering

-1.759

2.577

819

7.3

Afval

-2.043

2.446

403

2

Veiligheid

-1.922

111

-1.811

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-1.440

83

-1.357

1.2

Openbare orde en veiligheid

-482

28

-454

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

3

Woon- en leefklimaat

-10.598

753

-9.844

2.1

Verkeer en vervoer

-2.925

88

-2.838

2.3

Recreatieve havens

-5

-5

3.4

Economische promotie

-874

-874

5.4

Musea

-22

-22

5.5

Cultureel erfgoed

-103

13

-90

5.6

Media

-390

-390

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-2.891

64

-2.827

7.4

Milieubeheer

-1.806

30

-1.776

8.1

Ruimte en leefomgeving

-1.291

181

-1.110

8.3

Wonen en bouwen

-291

377

87

4

Economie en werkgelegenheid

-9.967

9.923

-44

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-11

31

19

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

-120

-120

3.1

Economische ontwikkeling

-597

-597

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-4.283

4.319

35

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-55

45

-11

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

-4.900

5.529

629

5

Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs

-26.972

4.690

-22.282

4.2

Onderwijshuisvesting

-429

-429

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-1.036

226

-810

5.1

Sportbeleid en activering

-211

80

-131

5.2

Sportaccommodaties

-1.104

203

-901

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-206

13

-192

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-3.781

366

-3.415

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

-2.910

93

-2.818

6.3

Inkomensregelingen

-6.228

3.615

-2.613

6.4

WSW en beschut werk

-2.534

-2.534

6.5

Arbeidsparticipatie

-206

-206

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-896

93

-803

6.71A

Hulp bij het huishouden (WMO)

-1.345

-1.345

6.71B

Begeleiding (WMO)

-681

-681

6.71D

Overige maatwerkarrangementen (WMO)

-207

-207

6.72A

Jeugdhulp begeleiding

-1.227

-1.227

6.72B

Jeugdhulp behandeling

-175

-175

6.72C

Jeugdhulp dagbesteding

-537

-537

6.73B

Gezinsgericht

-345

-345

6.73C

Jeugdhulp met verblijf overig

-1.362

-1.362

6.74B

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

-292

-292

6.74C

Gesloten plaatsing

-44

-44

6.82A

Jeugdbescherming

-337

-337

7.1

Volksgezondheid

-879

-879

6

Financiën en bedrijfsvoering

-10.840

45.072

34.232

0.4

Overhead

-9.297

562

-8.735

0.5

Treasury

-30

55

25

0.61

OZB woningen

-4

3.808

3.804

0.62

OZB niet-woningen

2.177

2.177

0.64

Belastingen overig

27

27

0.7

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen Gemeentefonds

38.302

38.302

0.8

Overige baten en lasten

-1.510

140

-1.370

Geraamd saldo van baten en lasten

-66.670

65.821

-849

0.10

Mutatie reserves

-2.334

3.583

1.249

Geraamd resultaat

-69.004

69.404

401

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 08:38:02 met de export van 11/16/2022 14:11:31