Financiële begroting

Financiële positie

De volgende tabel geeft een overzicht van de ontwikkeling van de diverse reserves en voorzieningen over de periode tot en met 2026.

Saldo

2023

Saldo

2024

Saldo

2025

Saldo

2026

Saldo

bedragen x € 1.000

ultimo 2022

Dotatie

Onttrek-king

ultimo 2023

Dotatie

Onttrek-king

ultimo 2024

Dotatie

Onttrek-king

ultimo 2025

Dotatie

Onttrek-king

ultimo 2026

Algemene reserves

11.320

425

-890

10.855

35

-500

10.390

35

10.425

35

10.460

Algemene reserve

11.320

425

-890

10.855

35

-500

10.390

35

10.425

35

10.460

Bestemmingsreserves

11.316

2.159

-2.030

11.445

3.178

-266

14.357

2.149

-120

16.386

451

-120

16.717

Reserve budgetoverheveling

Reserve Volkshuisvesting

490

490

490

490

490

Reserve Bereikbaarheidsagenda

1.761

500

2.261

2.000

4.261

1.500

5.761

5.761

Reserve Bomenfonds

370

370

370

370

370

Reserve Kunst- en Cultuurfonds

Reserve Recreatie en toerisme

23

23

23

23

23

Reserve Sociale activering

41

41

41

41

41

Reserve Decentralisaties Sociaal Domein

1.320

-15

1.305

1.305

1.305

1.305

Reserve Dorpsontwikkelingsplannen

Reserve Accommodatiebeleid

132

15

147

15

162

15

177

15

192

Reserve Duurzaamheidsfonds

337

-120

217

-120

97

97

97

Reserve Duurzaamheidsleningen Laarbeek

Reserve Stimuleringslening Duurzame Warmte NB

Reserve flexibele beloning

Reserve Opleiden en ontwikkelen

156

156

156

156

156

Reserve Incidenteel nieuw beleid

Reserve Bovenwijkse voorzieningen

82

82

82

82

82

Reserve Kwaliteitsverbetering buitengebied

1.893

687

-630

1.950

50

2.000

50

2.050

50

2.100

Reserve Corona (Covid-19)

227

-26

201

-26

175

175

175

Reserve Omgevingsfonds duurzaamheid

5

5

5

10

5

15

5

20

Reserve Grondexploitatierisico

4.483

952

-1.239

4.197

1.108

-120

5.185

579

-120

5.644

381

-120

5.905

Afschrijvingsreserves

23.183

-914

22.269

-914

21.355

-913

20.442

-912

19.531

Afschrijvingsreserves

23.183

-914

22.269

-914

21.355

-913

20.442

-912

19.531

Totaal Reserves

45.819

2.584

-3.833

44.569

3.213

-1.680

46.103

2.184

-1.033

47.254

486

-1.032

46.708

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

596

1.692

-1.159

1.129

1.714

-1.488

1.356

1.727

-766

2.318

1.729

-505

3.542

Voorziening Onderhoud gebouwen

76

409

-423

62

420

-296

186

422

-382

225

412

-406

231

Voorziening Onderhoud schoolgebouwen

40

33

-24

49

33

-24

58

33

-24

68

33

-24

77

Voorziening onderhoud waterbeheer

177

45

-207

15

45

-47

13

45

-3

55

45

-19

80

Voorziening onderhoud speelvoorziening

1

52

-51

2

54

-52

4

55

-54

5

56

-55

6

Onderhoudsegalisatievoorzieningen wegen

302

1.153

-454

1.001

1.163

-1.069

1.095

1.173

-303

1.965

1.183

3.147

Voorziening verliezen bouwgrondexploitatie

832

832

832

832

832

Voorziening Landbouwontwikkelingsgebied  Mariahout

30

30

30

30

30

Voorziening grondexploitatie Baverdestraat LH

650

650

650

650

650

Voorziening grondexploitatie Klokkengieterij AR

152

152

152

152

152

Voorz. voor verplichtingen, verliezen en risico's

2.406

68

-150

2.325

68

-150

2.243

68

-150

2.162

68

-150

2.080

Voorziening Wachtgeld/pensioen voorm. B&W

2.271

68

-150

2.190

68

-150

2.108

68

-150

2.027

68

-150

1.945

Voorziening Risico Attero 2015-2017

135

135

135

135

135

Voorzieningen voor derden beklemde middelen

3.273

-148

3.125

-148

2.977

-148

2.828

-148

2.680

Voorziening Egalisatie rioolheffing

3.273

-148

3.125

-148

2.977

-148

2.828

-148

2.680

Totaal Voorzieningen

7.107

1.760

-1.456

7.411

1.783

-1.786

7.408

1.795

-1.064

8.140

1.797

-803

9.134

Totaal Reserves en Voorzieningen

52.926

4.344

-5.289

51.981

4.996

-3.465

53.511

3.979

-2.097

55.393

2.283

-1.834

55.841

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 08:38:02 met de export van 11/16/2022 14:11:31