Financiële begroting

Financiële positie

Conform het nieuwe financieel beleid en de bijbehorende financiële verordening worden de voorgestelde investeringen (kredieten) voor het nieuwe begrotingsjaar direct door de raad bij de vaststelling van de begroting beschikbaar gesteld. De ‘oude’ methode is daarmee vervallen, waarbij voorstellen eerst in de begroting werden benoemd en vastgesteld en vervolgens met een afzonderlijk voorstel gedurende het jaar nogmaals in de raad ter nadere concretisering en definitieve besluitvorming werden voorgelegd. In het licht van deze nieuwe werkwijze wordt voorgesteld om deze investeringsbudgetten nu beschikbaar te stellen, zoals opgenomen in de voorliggende begroting 2023 danwel als zijnde vervangingsinvestering van bestaande activa.

De financiële ruimte voor de kapitaallasten van investeringen 'nieuw beleid' is in de begroting 2023 opgenomen als aanvraag nieuwe budgettaire ruimte.
De financiële ruimte voor de kapitaallasten van investeringen 'bestaand beleid' (vervangingsinvesteringen) is in de begroting 2023 aanwezig, zodat het financieel effect van deze voorstellen op het meerjarenperspectief in deze begroting nihil is.
Lopende het begrotingsjaar zal de raad in de 2 tussenrapportages geïnformeerd worden over de financiële en inhoudelijke voortgang van de beschikbaar gestelde investeringen.
In het onderstaand overzicht zijn alle voorstellen tot het beschikbaar stellen van investeringen (nieuw en vervanging) schematisch weergegeven, welke nu ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. Deze investeringen worden eveneens per programma weergegeven.

Wat betreft de investeringen voor de jaarschijf 2023, behorend bij rioleringsplan en wegenbeheersplan wordt voor het beschikbaar stellen hiervan een afzonderlijk voorstel per plan aan de raad aangeboden.

bedragen x € 1.000

Nieuw Beleid

Programma

Bruto-krediet

Bijdrage derden

Netto-Krediet

Speelruimteplan 2023

3

60.720

60.720

Speelruimteplan 2024

3

60.720

60.720

Speelruimteplan 2025

3

60.720

60.720

Aanpassing kruising Helmondseweg-Klokkengietersstraat AR 2023

3

500.000

500.000

Verduurzaming sportpark De Hut 2023

5

418.000

418.000

Vervanging integraal beheersysteem openbare ruimte (BOR) 2023

6

150.000

150.000

Verduurzaming gemeentehuis 2023

6

996.000

996.000

Extra krediet Herinrichting Kerkplein AR

3

196.000

196.000

Extra krediet Herstraten Lankelaar

3

115.000

115.000

Extra krediet Bijdrage aanpak Deense Hoek N615

3

400.000

400.000

Vervanging openbare verlichting 2023

3

355.000

355.000

Vervanging hardware 2023

6

154.000

154.000

Vervanging software 2023

6

85.000

85.000

Vervanging 5 sneeuwploegen & 1 wegenschaaf 2023

6

61.000

61.000

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 08:38:02 met de export van 11/16/2022 14:11:31