Financiële begroting

Financiële positie

bedragen x € 1.000

Geraamde realisatie

Begroting

2022

2023

2024

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

+

-3.903

-849

2.069

2

Mutatie (im)materiële vaste activa

-

5.650

-1.041

-2.279

3

Mutatie voorzieningen

+

193

304

-3

4

Mutatie voorraden (incl.bouwgronden in exploitatie)

-

-1.339

-10.633

-1.531

5

Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa

-

0

0

0

Berekend EMU-saldo

-8.021

11.129

5.876

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 08:38:02 met de export van 11/16/2022 14:11:31