Financiële begroting

Financiële positie

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording dient elke gemeente een geprognosticeerde begin- en eindbalans van de begrotingsjaren op te nemen. Deze balans geeft meer inzicht in de ontwikkeling van de investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte. Daarnaast wordt deze balans gebruikt om de kengetallen bij paragraaf 2 'Weerstandsvermogen en risicobeheersing' te berekenen.

bedragen x € 1.000

balans per 31 december

ACTIVA

2022

2023

2024

2025

2026

Vaste activa

58.367

57.326

55.047

52.809

50.668

- immateriële vaste activa

272

246

219

193

178

- materiële vaste activa:

56.093

55.078

52.826

50.614

48.488

- financiële vaste activa

2.002

2.002

2.002

2.002

2.002

Vlottende activa

10.352

-242

-1.732

-2.276

-1.879

- voorraad

8.813

-1.820

-3.351

-3.937

-3.583

- uitzettingen (looptijd < 1 jaar)

1.539

1.578

1.619

1.661

1.704

- liquide middelen

0

0

0

0

0

- overlopende activa

0

0

0

0

0

TOTAAL ACTIVA

68.719

57.084

53.315

50.533

48.789

bedragen x € 1.000

balans per 31 december

PASSIVA

2022

2023

2024

2025

2026

Vaste passiva

70.280

65.231

63.511

63.343

61.741

- eigen vermogen

45.819

44.570

46.103

47.253

46.707

- voorzieningen

7.107

7.411

7.408

8.140

9.134

- vaste schulden (looptijd >1 jaar)

17.354

13.250

10.000

7.950

5.900

Vlottende passiva

0

0

0

0

0

- vlottende schuld (looptijd < 1 jaar)

0

0

0

0

0

- overlopende passiva

0

0

0

0

0

Financieringsbehoefte

-1.561

-8.147

-10.196

-12.810

-12.952

TOTAAL PASSIVA

68.719

57.084

53.315

50.533

48.789

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 08:38:02 met de export van 11/16/2022 14:11:31