Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten

Onderstaand overzicht geeft een nadere specificatie van de geraamde incidentele baten en lasten over de periode 2023 t/m 2026.

Begroting

Meerjarenbegroting

bedragen x 1.000

2023

2024

2025

2026

Lasten

1.497

1.687

1.600

Burger en bestuur

85

SOR (samenhangende objecten registratie)

80

De samenhangende objectenregistratie is een nog te ontwikkelen uniforme registratie met basisgegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid. Naast de inhoudelijke ontwikkeling brengt het tevens een organisatievraagstuk met zich mee: op welke schaal en in welke structuur zou de SOR (gegevensbeheer breed) ingericht kunnen worden? Om dit vraagstuk goed uit te werken dient een projectleider aangesteld te worden die in 2023 zowel inhoudelijk als organisatorisch een structuurvoorstel uitwerkt.

Vrijheidsvuur de Peel

5

Stichting Vrijheidsvuur de Peel organiseert jaarlijks voor 11 Peelgemeenten het evenement Vrijheidsvuur in een van de betrokken gemeenten. In 2023 komt het evenement naar Laarbeek, waarvoor eenmalig een bedrag van € 5.000 in de begroting van 2023 wordt opgenomen.

Woon- en leefklimaat

825

1.500

1.500

Dotatie reserve Bereikbaarheidsagenda

1.500

1.500

In 2018 is besloten om gedurende de periode 2019 tot en met 2024 jaarlijks een bedrag van € 500.000 te storten in de reserve 'Bereikbaarheidsagenda'. Om alle projecten te kunnen realiseren, is het nodig dat nog aanvullend een bedrag van totaal € 3 miljoen moet worden toegevoegd in de reserve 'Bereikbaarheidsagenda'. Voorgesteld wordt om deze dotatie verder voort te zetten door nu € 1,5 miljoen in zowel 2024 als 2025 toe te voegen.

Uitvoeringsbudget recreatieve ontsluiting 't Gulden Land

170

Er bestaat behoefte aan een uitvoeringsbudget voor de recreatieve ontsluiting van ’t Gulden Land. Deze middelen betreft een nettobedrag ter cofinanciering tezamen met de gemeente Helmond en het waterschap. Momenteel is alleen een budget beschikbaar voor de natuurontwikkeling.

Bijdrage bibliotheek

28

Wegens vertraagde ontwikkelingen in Aarle-Rixtel is er nog geen centrale huiskamer gerealiseerd waarin de Bibliotheek kan integreren.
Dit betekent dat zij een langere tijd dan gepland te maken hebben met hoge huurkosten, welke zij niet kunnen voldoen binnen hun vastgestelde subsidiebedrag. Daarom wordt voorgesteld om hiervoor een extra eenmalig budget beschikbaar te stellen van € 27.500.

Omgevingswet

75

Naar verwachting treedt op 1 januari 2023 de Omgevingswet in werking. Voor afwijkingen van het Omgevingsplan die niet via een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) kunnen, moet het Omgevingsplan gewijzigd worden. Om capaciteit bij een stedenbouwkundige bureau te garanderen en om ervaring met het omgevingsplan op te doen, wordt een raamovereenkomst gesloten. Daarnaast verwachten we zeker het eerste jaar dat veel extra tijd gestoken moet worden in de procedures onder de nieuwe omgevingswet hetgeen we niet met de bestaande formatie / kennis kunnen doen.
Daarbij hebben we een proactieve houding richting de samenwerkingsverbanden.

Omgevingsvisie bebouwde kommen

25

In de begroting 2022 is een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld voor deze omgevingsvisie, waarvoor nu een eenmalig bedrag van € 25.000 extra wordt gevraagd.

Indexering budgetten tbv begroting 2023: algemeen

12

Indexering 1,6% cfm uitgangspunt Kadernota 2023, excl. Subsidieprogramma cluster 3 'professionele instellingen'

Vorming voorziening/reserve groenbeheer in combinatie met opstellen onderhoudsplan groen

100

Instellen voorziening groenbeheer of reserve groenbeheer (afweging koppelen aan uitwerking scenario's). Voorgesteld wordt om uit de reserve 'kwaliteitsverbetering buitengebied' een bedrag van € 100.000 te oormerken om in te zetten voor een in te stellen nieuwe voorziening voor het groenbeheer.
Daarbij is tevens een eenmalig budget noodzakelijk van € 10.000 voor externe ondersteuning om de verdere uitwerking in beeld te brengen.
De budgetbijstellingen leiden tot mutaties in de programma's 3 en 6.

Opstellen integrale verkeerstudie

100

In 2023 het opstellen van een integrale verkeersstudie met daarin een doorkijk naar de regionale verkeersproblematiek en de kansrijke in- en uitbreidingslocaties. Hiervoor wordt een budget geraamd ter grootte van eenmalig € 100.000.

Aanvulling risicobuffer grondexploitaties

315

Op dit moment is sprake van bijna € 1,7 miljoen als buffer binnen de risicoreserve grondexploitatie na aftrek van de risico’s en eerdere besluiten. Er moet een buffer zijn van € 2 miljoen, zo is eerder bepaald in de grondnota. Dit betekent dat nu voorgesteld wordt om een storting vanuit de algemene reserve te doen van ruim € 315.000 om deze buffer op peil te brengen. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid en de grondnota.

Economie en werkgelegenheid

100

100

100

Onderzoek naar de haalbaarheid van een regionaal bedrijventerrein

100

100

100

Het gaat hierbij o.a. om locatie, planologische voorbereiding en onderzoek naar de verschillende manieren van samenwerking.
Naast de bevolkingsprognose van de provincie, vindt nu een schaalsprong plaats rond Brainport. Ook is landelijk de opdracht gegeven om meer woningen te realiseren. De prognose is hierdoor niet langer actueel.

Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs

156

87

Centrale toegang sociaal domein

60

In de gemeente Laarbeek willen we een centrale toegang naar het sociaal domein voor de inwoners organiseren. Een centrale plek waar inwoners naar toe kunnen met zorgvragen. De centrale toegang zal tevens gebruikt gaan worden om expertise naar de voorkant te verplaatsen. Het doel is om de zorgvraag van inwoners efficiënter te behandelen. Om dit te realiseren willen we van verschillende disciplines binnen het sociaal domein gezamenlijk een toegangsteam gaan vormen. In 2023 willen we deze centrale toegang ontwikkelen, waarvoor incidenteel budget noodzakelijk is voor ontwikkeling, organisatie en systeem. In kadernota 2024 zal een structureel voorstel worden voorgelegd.

Indexering budgetten tbv begroting 2023: algemeen

1

Indexering 1,6% cfm uitgangspunt Kadernota 2023, excl. Subsidieprogramma cluster 3 'professionele instellingen'

Doorontwikkeling Huiskamers Laarbeek

40

44

Ten behoeve van het werven van activiteiten en het vullen van de programmering wordt een externe aanjager ingehuurd. Hiervoor is een incidenteel budget nodig van € 44.000 per jaar.

Doorontwikkeling Huiskamers Laarbeek

-40

Ten behoeve van het werven van activiteiten en het vullen van de programmering wordt een externe aanjager ingehuurd. Hiervoor is een incidenteel budget nodig van € 44.000 per jaar.

Maatwerkregeling Energiekosten

118

In regionaal verband (GR Peelgemeenten) wordt eind 2022/begin 2023 een pilot van 6 maanden gestart in het kader van de maatwerkregeling energiekosten. Dit om maatwerk te bieden aan mensen die door bijvoorbeeld het faillissement van een energieleverancier of het einde van het energiecontract plotseling met veel hogere energiekosten te maken krijgen en waarbij de eenmalige energietoeslag onvoldoende ondersteuning biedt. Indien uit de pilot blijkt dat deze maatwerkregeling langduriger voortgezet dient te worden dienen hiervoor extra middelen voor beschikbaar te komen. Momenteel is de omvang van de doelgroep en de financiële consequenties nog niet duidelijk. Geraamd eenmalig € 118.000.
De dekking hiervan kan plaatsvinden vanuit de beschikbare restant-middelen van de TONK-regeling.

Maatwerkregeling Energiekosten

-118

In regionaal verband (GR Peelgemeenten) wordt eind 2022/begin 2023 een pilot van 6 maanden gestart in het kader van de maatwerkregeling energiekosten. Dit om maatwerk te bieden aan mensen die door bijvoorbeeld het faillissement van een energieleverancier of het einde van het energiecontract plotseling met veel hogere energiekosten te maken krijgen en waarbij de eenmalige energietoeslag onvoldoende ondersteuning biedt. Indien uit de pilot blijkt dat deze maatwerkregeling langduriger voortgezet dient te worden dienen hiervoor extra middelen voor beschikbaar te komen. Momenteel is de omvang van de doelgroep en de financiële consequenties nog niet duidelijk. Geraamd eenmalig € 118.000.
De dekking hiervan kan plaatsvinden vanuit de beschikbare restant-middelen van de TONK-regeling.

Pilot inzake onderhoud 4-tal sportparken

10

Als gevolg van de vele onkruiden in de sportvelden, gaan we een pilot starten met de bemesting. We gaan 2 soorten organische bemesting gebruiken om het gras meer kans te geven om de onkruiden te onderdrukken. Ook gaan we de trainingsvelden 2x per jaar doorzaaien om een betere grasmat te krijgen. In 2023 dient als gevolg hiervan het onderhoudsbudget van elk van de 4 sportparken (tw 't Heereind, De Heibunders, 't Luijtelaar en De Hut) incidenteel verhoogd te worden met een bedrag van € 10.000.

Pilot inzake onderhoud 4-tal sportparken

10

Als gevolg van de vele onkruiden in de sportvelden, gaan we een pilot starten met de bemesting. We gaan 2 soorten organische bemesting gebruiken om het gras meer kans te geven om de onkruiden te onderdrukken. Ook gaan we de trainingsvelden 2x per jaar doorzaaien om een betere grasmat te krijgen. In 2023 dient als gevolg hiervan het onderhoudsbudget van elk van de 4 sportparken (tw 't Heereind, De Heibunders, 't Luijtelaar en De Hut) incidenteel verhoogd te worden met een bedrag van € 10.000.

Pilot inzake onderhoud 4-tal sportparken

10

Als gevolg van de vele onkruiden in de sportvelden, gaan we een pilot starten met de bemesting. We gaan 2 soorten organische bemesting gebruiken om het gras meer kans te geven om de onkruiden te onderdrukken. Ook gaan we de trainingsvelden 2x per jaar doorzaaien om een betere grasmat te krijgen. In 2023 dient als gevolg hiervan het onderhoudsbudget van elk van de 4 sportparken (tw 't Heereind, De Heibunders, 't Luijtelaar en De Hut) incidenteel verhoogd te worden met een bedrag van € 10.000.

Pilot inzake onderhoud 4-tal sportparken

10

Als gevolg van de vele onkruiden in de sportvelden, gaan we een pilot starten met de bemesting. We gaan 2 soorten organische bemesting gebruiken om het gras meer kans te geven om de onkruiden te onderdrukken. Ook gaan we de trainingsvelden 2x per jaar doorzaaien om een betere grasmat te krijgen. In 2023 dient als gevolg hiervan het onderhoudsbudget van elk van de 4 sportparken (tw 't Heereind, De Heibunders, 't Luijtelaar en De Hut) incidenteel verhoogd te worden met een bedrag van € 10.000.

Verwerking septembercirculaire 2022 Gemeentefonds

55

43

De verwerking van de septembercirculaire 2022 gemeentefonds laat over de jaren 2023 t/m 2026, ná diverse opgenomen bijstellingen, over alle jaren een budgettair nadeel zien.
Daarbij is rekening gehouden met bijstellingen op de volgende onderdelen:
- € 55.000 in 2023 en € 43.000 in 2024 als budget voor asiel Inburgering
- € 17.000 in 2023 t/m 2026 als budget voor Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb)
- Oplopende te realiseren taakstelling van € 100.000 in 2024 naar € 500.000 in 2025 en verder als besparing lasten Jeugdzorg (afgeleide van de Hervormingsagenda)
De diverse budgetbijstellingen leiden tot mutaties in de programma's 3, 5 en 6.

Financiën en bedrijfsvoering

330

Indexering budgetten tbv begroting 2023: algemeen

-14

Indexering 1,6% cfm uitgangspunt Kadernota 2023, excl. Subsidieprogramma cluster 3 'professionele instellingen'

Budget uitwerking normenkader IBT inzake Informatie- en archiefbeheer

120

Er is tijdelijke capaciteit nodig ter uitwerking van het normenkader IBT in de vorm van een opdracht aan een extern bedrijf / bureau. Tevens kunnen zij aan de slag met de informatiebeheerplannen en de migratie Esuite.

Budget t.b.v. tijdelijke formatie PO/CISO

84

De personele kosten 2023 voor PO/CISO bestaat uit uitbreiding van 0,72fte formatie om uitvoering te kunnen geven aan de wettelijke normering + doorrekening meerkosten inhuurconstructie. In de Kadernota 2024 zal een structureel voorstel worden gedaan voor 2024 en verder.

Externe ondersteuning voor woonvisie, woningmarktonderzoek en vereveningsfonds

50

Voordat hier verdere besluitvorming en uitwerking aan kan worden gegeven, wordt door middel van een eenmalig budget van € 50.000 voor externe ondersteuning inzicht gegeven in de consequenties en vereiste van invoering.
Naast de bevolkingsprognose van de provincie, vindt nu een schaalsprong plaats rond Brainport. Ook landelijk is de opdracht gegeven om meer woningen te realiseren. De prognose is niet langer actueel.

Externe ondersteuning voor versnelde invoering verblijfsbelasting

25

Voordat hier verdere besluitvorming en uitwerking aan kan worden gegeven, wordt door middel van een eenmalig budget van € 25.000 voor externe ondersteuning inzicht gegeven in de consequenties en vereiste van invoering.

Externe ondersteuning voor onderzoek rioolheffing op basis van waterverbruik

10

Voordat hier verdere besluitvorming en uitwerking aan kan worden gegeven, wordt door middel van een eenmalig budget van € 10.000 voor externe ondersteuning inzicht gegeven in de consequenties en vereiste van invoering.

Externe ondersteuning voor uitwerking scenario's milieustraat en dekkingsmogelijkheden

15

Voordat hier verdere besluitvorming en uitwerking aan kan worden gegeven, wordt door middel van een eenmalig budget van € 15.000 voor externe ondersteuning inzicht gegeven in de consequenties en vereiste van invoering.

Aanpassing Ontmoetingscentrum B&D

30

Het proces voor het uitwerken van scenario’s voor aanpassing van het ontmoetingscentrum is gestart. Voorgesteld wordt om de geraamde uitgaven en de bijbehorende dekking die hiervoor al eerder beschikbaar zijn gesteld in de meerjarenbegroting, ook te koppelen aan deze ontwikkeling.
Bij een keuze voor een scenario met bijbehorende financiële uitwerking zal deze financiële ruimte worden ingebracht in het totale financiële plaatje en aan de raad worden voorgelegd met een concreet kredietvoorstel.
Daarnaast is voor externe ondersteuning in dit project een eenmalig budget noodzakelijk van € 30.000.
De budgetbijstellingen leiden tot mutaties in de programma's 5 en 6.

Vorming voorziening/reserve groenbeheer in combinatie met opstellen onderhoudsplan groen

10

Instellen voorziening groenbeheer of reserve groenbeheer (afweging koppelen aan uitwerking scenario's). Voorgesteld wordt om uit de reserve 'kwaliteitsverbetering buitengebied' een bedrag van € 100.000 te oormerken om in te zetten voor een in te stellen nieuwe voorziening voor het groenbeheer.
Daarbij is tevens een eenmalig budget noodzakelijk van € 10.000 voor externe ondersteuning om de verdere uitwerking in beeld te brengen.
De budgetbijstellingen leiden tot mutaties in de programma's 3 en 6.

Begroting

Meerjarenbegroting

bedragen x 1.000

2023

2024

2025

2026

Baten

-415

Woon- en leefklimaat

-415

Vorming voorziening/reserve groenbeheer in combinatie met opstellen onderhoudsplan groen

-100

Instellen voorziening groenbeheer of reserve groenbeheer (afweging koppelen aan uitwerking scenario's). Voorgesteld wordt om uit de reserve 'kwaliteitsverbetering buitengebied' een bedrag van € 100.000 te oormerken om in te zetten voor een in te stellen nieuwe voorziening voor het groenbeheer.
Daarbij is tevens een eenmalig budget noodzakelijk van € 10.000 voor externe ondersteuning om de verdere uitwerking in beeld te brengen.
De budgetbijstellingen leiden tot mutaties in de programma's 3 en 6.

Aanvulling risicobuffer grondexploitaties

-315

Op dit moment is sprake van bijna € 1,7 miljoen als buffer binnen de risicoreserve grondexploitatie na aftrek van de risico’s en eerdere besluiten. Er moet een buffer zijn van € 2 miljoen, zo is eerder bepaald in de grondnota. Dit betekent dat nu voorgesteld wordt om een storting vanuit de algemene reserve te doen van ruim € 315.000 om deze buffer op peil te brengen. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid en de grondnota.

Saldo incidentele lasten en baten

1.082

1.687

1.600

0

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 08:38:02 met de export van 11/16/2022 14:11:31