Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten

Onderstaand overzicht geeft per programma inzicht in de geraamde structurele onttrekkingen aan de reserves en de stortingen in de reserves over de periode 2023 t/m 2026.

Begroting

Meerjarenbegroting

bedragen x 1.000

2023

2024

2025

2026

Stortingen

-605

-605

-105

-105

Burger en bestuur

Veiligheid

Woon- en leefklimaat

-590

-590

-90

-90

Economie en werkgelegenheid

Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs

-15

-15

-15

-15

Financiën en bedrijfsvoering

Onttrekkingen

1.534

1.534

1.033

1.032

Burger en bestuur

6

6

6

6

Veiligheid

4

4

4

4

Woon- en leefklimaat

653

653

153

153

Economie en werkgelegenheid

120

120

120

120

Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs

559

559

559

559

Financiën en bedrijfsvoering

192

192

191

190

Totaal structurele reservemutaties

929

929

928

927

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 08:38:02 met de export van 11/16/2022 14:11:31