Paragrafen

Grondbeleid

7.5 Prognoses

Twee keer per jaar wordt een actuele prognose gemaakt van de lopende grondexploitaties. Enerzijds wordt jaarlijks een Grondnota samengesteld (tegelijk met de programmabegroting) en anderzijds wordt elk jaar bij het samenstellen van de programmarekening de complex opzet bijgesteld. De meest recente Programmarekening en grondnota betreffen beide uit het jaar 2021. De Grondnota 2022 wordt op 10 november 2022 ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. De verwerking van de Grondnota 2022 heeft nog niet plaats gevonden in deze begroting.

bedragen x € 1.000

Type

Prognose
najaar 2021
Grondnota 2021

Prognose
voorjaar 2022
Jaarrekening 2021

Verschillenanalyse

Resultaat eind-waarde

Prognose Eindjaar

Resultaat Eind-waarde

Eind-
jaar

Verschil totaal

Verplichte winstneming o.b.v. resultaten jaarrekening
2021

Resterend verschil Eindwaarde excl. Winstneming

Voornaamste reden

Bouwgrond in exploitatie (BIE) - Resultaat komt in Reserve Grondexploitatierisico

Laarsche Velden

BIE

-267

2021

-0

2021

-267

-290

22

Afsluiten project. In 2021 zijn er minder kosten gemaakt dan geraamd

Nieuwenhof 2014

BIE

-8

2022

-4

2022

-3

-93

90

Minder kosten woonrijp maken (en minder apparaatskosten) en minder plankosten nodig

De Beekse Akkers

BIE

-377

2026

-285

2026

-93

0

-93

Extra kosten bouw- en woonrijp maken o.a. i.v.m. oplossen knelpunt hoogteverschil tussen plangebied en aangrenzend gebied

Bemmer IV

BIE

-579

2025

-627

2025

48

-232

281

Gestegen opbrengst grondverkoop i.v.m. meer uitgeefbare m2 dan geprognotiseerd

D'n Hoge Suute

BIE

-4

2026

0

2026

-4

0

-4

Vogelenzang

BIE

-381

2022

-366

2022

-14

-171

156

Minder kosten woonrijp maken (en minder apparaatskosten) en minder plankosten nodig

Herontwikkeling P. van Thielplein

BIE

-94

2021

0

2021

-94

-95

-0

Afsluiten project

Baverdestraat (de voorziening voor het verlies is genomen)

BIE

650

2025

645

2025

5

0

0

Landbouwontwikkelingsgebied Mariahout
(de voorziening voor het verlies is al eerder voorzien)

BIE

74

2022

30

2022

44

0

44

Geen plankosten meer nodig en inkomsten geliberaliseerde pacht 2022 opgenomen

Bouwgrond in exploitatie met resultaat niet t.b.v. grondbedrijf maar direct t.b.v. Algemene Reserve

Kerkakkers (Beek)

BIE

-1.108

2024

-1.101

2024

-7

0

-7

BIO Bakelseweg

BIE

-637

2023

-937

2023

300

0

300

Hogere verkoopprijs woningen i.v.m. sterk gestegen marktwaarde

De Hoge Regt is buiten dit overzicht gelaten omdat het een project is buiten de boekhouding van het grondbedrijf.
Gemeente Laarbeek is voor 50% aandeelhouder.

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 08:38:02 met de export van 11/16/2022 14:11:31