Paragrafen

Financiering

Bij het berekenen van het renteresultaat van het taakveld ‘Treasury’ in de begroting 2023 is rekening gehouden met de volgende componenten:

Begroting 2023

bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

Saldo

Externe rentelasten en -baten

-207

29

-178

-/- Rente aan de grondexploitatie

33

Saldo rentelasten en -baten

-145

Rente over voorzieningen

-68

Saldo bespaarde rente

-68

Aan taakvelden toe te rekenen rente

-213

Aan taakvelden toegerekende rente

212

Aan taakvelden toegerekende rente

212

Aan taakvelden toegerekende rente

212

Saldo taakveld Treasury

-1

Overzicht omslagrente

Onderstaand volgt een overzicht van de berekening van de omslagrente voor de begroting 2023.

Berekening Omslagrente

Begroting 2023

a

externe rentelasten over de korte en lange financiering

- korte financiering (tot 1 jaar)

financieringstekort (rekening courant)

1

- lange financiering (vanaf 1 jaar)

leningen o/g

209

b

externe rentebaten

- korte financiering (tot 1 jaar)

-29

- lange financiering (vanaf 1 jaar)

0

.

totaal door te rekenen externe rente

180

c

rente die aan grondexploitatie moet worden doorberekend

rentekosten grondexploitatie

-33

.

restant nog door te rekenen externe rente

147

d1

rente dotatie eigen vermogen

0

d2

rente dotatie voorzieningen

0

contante voorziening wachtgeld voorm.bestuurders

68

.

door te rekenen interne rente

215

e

werkelijk aan taakvelden doorgerekende rente

215

f

renteresultaat taakveld Treasury (+ = voordeel / - = nadeel)

-1

Omslagrente begroting 2023:

0,38%

Overzicht gewogen gemiddelde rentepercentage Grondexploitatie

Onderstaand een overzicht van de berekening van het gewogen gemiddelde rentepercentage voor de Grondexploitatie begroting 2022.

Berekening gewogen gemiddelde rentepercentage tbv Grondexploitatie

Begroting 2023

Totaal Vermogen (Balanstotaal)

70.375

Vreemd Vermogen

25.537

.

.

36,29%

Saldo leningenportefeuille - langlopend

17.354

Saldo leningenportefeuille - kortlopend

103

Rentelasten leningenportefeuille - langlopend

209

Rentelasten leningenportefeuille - kortlopend

1

1,20%

Berekening rentepercentage Grondexploitatie begroting 2023:

0,44%

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 08:38:02 met de export van 11/16/2022 14:11:31