Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs

Financiën

Rekening

Begroting

Meerjarenbegroting

bedragen x 1.000

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten

-22.726

-28.267

-26.972

-26.785

-26.114

-26.000

Arbeidsparticipatie

-150

-254

-206

-257

-224

-234

Begeleiding (WMO)

-681

-681

-681

-681

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-179

-243

-206

-206

-206

-206

Geëscaleerde zorg 18-

-4.252

-4.265

Gesloten plaatsing

-44

-44

-44

-44

Gezinsgericht

-345

-345

-345

-345

Hulp bij het huishouden (WMO)

-1.345

-1.345

-1.345

-1.345

Inkomensregelingen

-3.866

-7.566

-6.228

-6.368

-6.343

-6.324

Jeugdbescherming

-337

-337

-337

-337

Jeugdhulp begeleiding

-1.227

-1.227

-1.227

-1.227

Jeugdhulp behandeling

-175

-175

-175

-175

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

-292

-292

-292

-292

Jeugdhulp dagbesteding

-537

-537

-537

-537

Jeugdhulp met verblijf overig

-1.362

-1.362

-1.362

-1.362

Maatwerkdienstverlening 18-

-99

-19

Maatwerkdienstverlening 18+

-2.473

-2.402

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-413

-381

-896

-896

-896

-896

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-903

-1.018

-1.036

-985

-984

-984

Onderwijshuisvesting

-440

-334

-429

-428

-426

-425

Overige maatwerkarrangementen (WMO)

-207

-207

-207

-207

Samenkracht en burgerparticipatie

-3.014

-3.622

-3.781

-3.672

-3.625

-3.624

Sportaccommodaties

-1.088

-1.105

-1.104

-1.070

-1.069

-1.068

Sportbeleid en activering

-291

-339

-211

-211

-211

-211

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

-2.223

-3.225

-2.910

-2.784

-2.384

-2.367

Volksgezondheid

-818

-901

-879

-879

-879

-879

WSW en beschut werk

-2.518

-2.592

-2.534

-2.478

-2.315

-2.230

Baten

3.014

5.849

4.690

4.593

4.593

4.593

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

13

13

13

13

13

Geëscaleerde zorg 18-

802

Inkomensregelingen

1.943

3.789

3.615

3.615

3.615

3.615

Maatwerkdienstverlening 18+

56

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

84

73

93

93

93

93

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

199

281

226

149

149

149

Onderwijshuisvesting

Samenkracht en burgerparticipatie

238

366

366

366

366

366

Sportaccommodaties

137

194

203

203

203

203

Sportbeleid en activering

312

150

80

80

80

80

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

73

100

93

73

73

73

Volksgezondheid

30

22

Saldo van baten en lasten

-19.712

-22.418

-22.282

-22.192

-21.521

-21.407

Stortingen in reserves

-1.223

-15

-15

-15

-15

-15

Onttrekkingen aan reserves

1.483

782

624

585

559

559

Resultaat

-19.453

-21.938

-21.673

-21.622

-20.977

-20.862

Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de begrotingssaldi weer.

Begroting

Meerjarenbegroting

bedragen x € 1.000

2023

2024

2025

2026

Primitieve begroting 2022-2025

-20.426

-20.251

-20.102

-20.040

1e Tussenrapportage 2022

-166

-163

-163

-168

Raad 21 juli 2022

50

26

0

0

2e Tussenrapportage 2022

6

-17

-17

-17

Startpositie Meerjarenbegroting 2023-2026

-20.535

-20.405

-20.282

-20.225

Nieuw beleid

-826

-924

-880

-858

Bestaand beleid

384

384

384

384

Gemeentefonds

-522

-477

28

41

Loon- & prijsontwikkeling

-102

-133

-164

-145

Kapitaallasten

58

62

66

70

Overige mutaties

-130

-130

-130

-130

Saldo Meerjarenbegroting 2023-2026

-21.673

-21.622

-20.977

-20.862

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 08:38:02 met de export van 11/16/2022 14:11:31