Burger en bestuur

Financiën

Rekening

Begroting

Meerjarenbegroting

bedragen x 1.000

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten

-5.484

-6.219

-6.371

-6.271

-6.272

-6.273

Afval

-1.922

-2.000

-2.043

-2.043

-2.043

-2.043

Bestuur

-1.530

-1.878

-1.781

-1.761

-1.762

-1.763

Burgerzaken

-629

-685

-789

-709

-709

-709

Riolering

-1.403

-1.656

-1.759

-1.759

-1.759

-1.759

Baten

5.049

5.172

5.272

5.274

5.274

5.274

Afval

2.593

2.453

2.446

2.446

2.446

2.446

Bestuur

31

31

31

31

31

31

Burgerzaken

247

217

218

219

219

219

Riolering

2.178

2.472

2.577

2.578

2.578

2.578

Saldo van baten en lasten

-435

-1.047

-1.099

-998

-999

-1.000

Onttrekkingen aan reserves

43

118

6

6

6

6

Resultaat

-391

-979

-1.093

-992

-993

-994

Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de begrotingssaldi weer.

Begroting

Meerjarenbegroting

bedragen x € 1.000

2023

2024

2025

2026

Primitieve begroting 2022-2025

-882

-879

-849

-849

Raad 27 januari 2022

-6

-6

-6

-6

2e Tussenrapportage 2022

-32

-19

-50

-51

Startpositie Meerjarenbegroting 2023-2026

-920

-903

-904

-905

Nieuw beleid

-85

0

0

0

Bestaand beleid

-26

-26

-26

-26

Gemeentefonds

-16

-16

-16

-16

Loon- & prijsontwikkeling

-28

-28

-28

-28

Kapitaallasten

62

62

62

62

Overige mutaties

-80

-80

-80

-80

Saldo Meerjarenbegroting 2023-2026

-1.093

-992

-993

-994

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 08:38:02 met de export van 11/16/2022 14:11:31