Veiligheid

Financiën

Rekening

Begroting

Meerjarenbegroting

bedragen x 1.000

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten

-1.759

-2.395

-1.922

-1.922

-1.922

-1.904

Begraafplaatsen en crematoria

Crisisbeheersing en brandweer

-1.343

-1.879

-1.440

-1.440

-1.440

-1.422

Openbare orde en veiligheid

-416

-516

-482

-482

-482

-482

Baten

79

588

111

112

112

112

Crisisbeheersing en brandweer

76

583

83

83

83

83

Openbare orde en veiligheid

3

4

28

28

28

28

Saldo van baten en lasten

-1.680

-1.808

-1.811

-1.810

-1.810

-1.792

Onttrekkingen aan reserves

4

4

4

4

Resultaat

-1.680

-1.764

-1.807

-1.806

-1.806

-1.788

Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de begrotingssaldi weer.

Begroting

Meerjarenbegroting

bedragen x € 1.000

2023

2024

2025

2026

Primitieve begroting 2022-2025

-1.787

-1.787

-1.787

-1.787

1e Tussenrapportage 2022

57

57

57

57

2e Tussenrapportage 2022

0

0

0

0

Startpositie Meerjarenbegroting 2023-2026

-1.731

-1.730

-1.730

-1.730

Nieuw beleid

7

7

7

26

Gemeentefonds

-33

-33

-33

-33

Loon- & prijsontwikkeling

-29

-29

-29

-29

Kapitaallasten

8

8

8

8

Overige mutaties

-30

-30

-30

-30

Saldo Meerjarenbegroting 2023-2026

-1.807

-1.806

-1.806

-1.788

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 08:38:02 met de export van 11/16/2022 14:11:31