Woon- en leefklimaat

Financiën

Rekening

Begroting

Meerjarenbegroting

bedragen x 1.000

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten

-8.799

-12.695

-10.598

-9.342

-9.425

-9.523

Cultureel erfgoed

-103

-138

-103

-103

-103

-103

Economische promotie

-155

-177

-874

-153

-153

-153

Media

-423

-393

-390

-362

-362

-362

Milieubeheer

-1.695

-3.385

-1.806

-1.805

-1.805

-1.805

Musea

-22

-21

-22

-22

-22

-22

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-2.579

-2.873

-2.891

-2.830

-2.867

-2.904

Recreatieve havens

-4

-5

-5

-5

-5

-5

Ruimte en leefomgeving

-921

-2.609

-1.291

-806

-806

-806

Verkeer en vervoer

-2.609

-2.823

-2.925

-2.967

-3.012

-3.074

Wonen en bouwen

-288

-272

-291

-291

-291

-290

Baten

2.596

1.615

753

803

803

803

Cultureel erfgoed

6

15

13

12

12

12

Milieubeheer

275

437

30

30

30

30

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

81

227

64

64

64

64

Recreatieve havens

1

Ruimte en leefomgeving

1.399

430

181

132

132

132

Verkeer en vervoer

78

88

88

88

88

88

Wonen en bouwen

755

419

377

477

477

477

Saldo van baten en lasten

-6.204

-11.080

-9.844

-8.539

-8.622

-8.720

Stortingen in reserves

-3.146

-1.192

-905

-2.090

-1.590

-90

Onttrekkingen aan reserves

3.045

2.669

1.950

773

153

153

Resultaat

-6.305

-8.633

-8.800

-9.857

-10.059

-8.658

Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de begrotingssaldi weer.

Begroting

Meerjarenbegroting

bedragen x € 1.000

2023

2024

2025

2026

Primitieve begroting 2022-2025

-7.587

-7.605

-7.637

-7.700

Raad 27 januari 2022

6

6

6

6

1e Tussenrapportage 2022

-20

-21

-21

-21

Raad 21 juli 2022

150

150

0

0

2e Tussenrapportage 2022

-50

-50

-50

-50

Startpositie Meerjarenbegroting 2023-2026

-7.501

-7.521

-7.702

-7.766

Nieuw beleid

-708

-1.873

-1.893

-413

Bestaand beleid

-535

-389

-389

-404

Gemeentefonds

-17

-17

-17

-17

Loon- & prijsontwikkeling

-88

-76

-76

-76

Kapitaallasten

123

89

88

88

Overige mutaties

-74

-71

-71

-71

Saldo Meerjarenbegroting 2023-2026

-8.800

-9.857

-10.059

-8.658

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 08:38:02 met de export van 11/16/2022 14:11:31