Economie en werkgelegenheid

Financiën

Rekening

Begroting

Meerjarenbegroting

bedragen x 1.000

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten

-9.033

-11.916

-9.967

-9.236

-9.140

-8.833

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-67

-54

-55

-55

-55

-55

Beheer overige gebouwen en gronden

-11

-11

-11

-11

-11

-11

Economische ontwikkeling

-442

-504

-597

-597

-597

-497

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-4.772

-4.385

-4.283

-4.284

-4.284

-4.241

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

-3.740

-6.841

-4.900

-4.169

-4.074

-3.909

Vennootschapsbelasting (VpB)

-120

-120

-120

-120

-120

Baten

9.602

11.720

9.923

9.664

9.039

8.634

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

56

41

45

45

45

45

Beheer overige gebouwen en gronden

25

30

31

31

31

31

Economische ontwikkeling

59

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

5.040

4.420

4.319

4.319

4.898

4.276

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

4.422

7.229

5.529

5.270

4.066

4.282

Saldo van baten en lasten

568

-196

-44

428

-101

-199

Stortingen in reserves

-1.219

-667

-1.273

-1.108

-579

-381

Onttrekkingen aan reserves

971

650

757

120

120

120

Resultaat

320

-205

-560

-560

-560

-460

Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de begrotingssaldi weer.

Begroting

Meerjarenbegroting

bedragen x € 1.000

2023

2024

2025

2026

Primitieve begroting 2022-2025

-217

-242

-418

-418

1e Tussenrapportage 2022

-3

-3

-3

-3

Raad 21 juli 2022

-200

-176

0

0

2e Tussenrapportage 2022

0

0

0

0

Startpositie Meerjarenbegroting 2023-2026

-420

-420

-420

-420

Nieuw beleid

-120

-120

-120

-20

Loon- & prijsontwikkeling

-6

-6

-6

-6

Kapitaallasten

5

5

5

5

Overige mutaties

-19

-19

-19

-19

Saldo Meerjarenbegroting 2023-2026

-560

-560

-560

-460

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 08:38:02 met de export van 11/16/2022 14:11:31