Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Zoals in het Besluit Begroting en Verantwoording is aangegeven, bestaat de weerstandscapaciteit uit de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken (artikel 11-1a).

De beschikbare weerstandscapaciteit is dat deel van het eigen vermogen dat beschikbaar is om eventuele risico’s financieel op te kunnen vangen. Dit bedrag moet in verhouding zijn met de benodigde weerstandscapaciteit. Dit laatste bedrag komt voort uit het risicoprofiel van een onderneming. De benodigde weerstandscapaciteit geeft aan hoeveel vermogen een onderneming beschikbaar moet hebben om calamiteiten financieel aan te kunnen.

De opbouw van onze beschikbare weerstandscapaciteit in duizendtallen ziet er als volgt uit:

bedragen
x € 1.000

Algemene reserve

11.320

Reserve grondexploitatie

4.483

Onvoorzien incidenteel

60

Onbenutte belastingcapaciteit

1.343

Beschikbare weerstandscapaciteit

17.206

Vrij aanwendbaar deel reserves (algemene reserve)
In de raadsvergadering van 20 juni 2019 is de “Nota reserves en voorzieningen" vastgesteld. In deze nota wordt aangegeven aan welke criteria de diverse reserves en voorzieningen
dienen te voldoen.
De algemene reserve kan vrij over beschikt worden en kan worden aangewend voor het opvangen van eenmalige nadelen. Hierdoor kan de algemene reserve worden meegenomen in de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit.
De algemene reserve bedraagt per 1 januari 2023 € 11,32 miljoen.

Reserve grondexploitatierisico’s
Speciaal voor de risico’s die te maken hebben met grondexploitatie is een risicoreserve grondbedrijf gevormd. Deze reserve is onderdeel van de beschikbare weerstandscapaciteit. De stand van deze reserve bedraagt maximaal € 4,9 miljoen (volgens de grondnota). Dit is opgebouwd uit de risico's uit de Monte Carlo risico analyse voor grondexploitatie ter hoogte van € 2,6 miljoen plus een ophoging van een buffer van € 2 miljoen en 0,3 miljoen aan toekomstige claims.
Indien de reserve hoger wordt dan het maximale bedrag dan valt het overtollige deel vrij ten gunste van de algemene reserve. Hierdoor bedraagt de reserve € 4,9 miljoen bij het opstellen van de begroting. De grondnota is echter nog niet verwerkt in deze begroting (besluitvorming vindt tegelijk plaats) hierdoor is er gerekend met de stand van de reserve zoals bekend bij de jaarrekening 2021.

Stille reserves
Van stille reserves is sprake als bedrijfsmiddelen meer waard zijn dan uit de boekhouding blijkt. De stille reserves zijn een onderdeel van de bedrijfsmiddelen die de gemeente gebruikt. Het is niet mogelijk om de middelen direct beschikbaar te maken en daarom nemen we dit onderdeel niet mee.

Onvoorzien incidenteel
Het is mogelijk om voor incidentele zaken een bedrag op te nemen in de begroting. Met dit bedrag kunnen incidentele nadelen opgevangen worden. Het gaat dan om zaken die bij het maken van de begroting nog niet bekend zijn, maar door bijvoorbeeld wetswijziging wel kosten voor de gemeente met zich meebrengen. In Laarbeek is voor 2023 een raming opgenomen van € 60.000,-.

Onbenutte belastingcapaciteit
Bij onbenutte belastingcapaciteit wordt uitsluitend gekeken naar de OZB-heffing. Wettelijk is namelijk bepaald dat de tarieven voor de overige heffingen maximaal 100%-kostendekkend mogen zijn. Bij afvalstoffenheffing en de rioolheffing is geen sprake van onbenutte belastingcapaciteit.

Om de onbenutte belastingcapaciteit van de OZB te berekenen, maken we gebruik van de norm die het rijk stelt aan de zogenaamde ‘artikel 12-status’. Zodra een gemeente in financiële problemen komt, houdt het Rijk rekening met een minimaal OZB-tarief (voor het jaar 2022) van 0,1719% (bron: Meicirculaire gemeentefonds 2022, p.143).
Voor de WOZ-waarde zijn de inschattingen van BSOB vanuit hun systeem Qlikview.
De berekening van de onbenutte belastingcapaciteit ziet er als volgt uit:

bedragen x € 1.000

WOZ waarde

Tarief

Tarief 2022

Verschil

Onbenutte

Onroerendezaakbelasting

begin 2022

2022

art. 12 status

tarief

capaciteit

Eigenaar Woningen

2.915.612

0,13%

0,18%

0,05%

1.575

Eigenaar Niet-woningen

484.101

0,23%

0,18%

-0,04%

-216

Gebruikers Niet-woningen

413.198

0,19%

0,18%

0,00%

-17

Saldo onbenutte belastingcapaciteit

.

.

.

.

1.343

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico’s (benodigde weerstandscapaciteit) en de beschikbare weerstandscapaciteit.

De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulaties voortvloeit (zie paragraaf 2.3 risico's) is € 1,6 miljoen + het risico voor de grondexploitaties van € 2,6 miljoen is in totaal aan benodigde weerstandscapaciteit van € 4,2 miljoen.

De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt € 17,2 miljoen.

Hierdoor wordt de ratio weerstandsvermogen:

Ratio
weerstandsvermogen

=

beschikbare weerstandscapaciteit

=

17.206

=

4,1

benodigde weerstandscapaciteit

4.200

Om de ratio voor het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen, wordt gebruik gemaakt van onderstaande waarderingstabel die in samenwerking tussen NAR (Nederlandse Adviesbureau voor Risicomanagement) en de Universiteit Twente is opgesteld.

Waarderingscijfer

Ratio weerstandsvermogen

Betekenis

A

> 2,0

Uitstekend

B

1,4 < x < 2,0

Ruim voldoende

C

1,0 < x < 1,4

Voldoende

D

0,8 < x < 1,0

Matig

E

0,6 < x < 0,8

Onvoldoende

F

< 0,6

Ruim onvoldoende

De ratio bedraagt eind 2022: 4,1. Dit betekent dat de ratio uitkomt op een waardering A. Dit duidt op een uitstekend weerstandsvermogen.

Toekomstige ontwikkeling van het weerstandsvermogen
Bovenstaand ratio weerstandsvermogen is gebaseerd op de actuele situatie van de beschikbare weerstandscapaciteit. Als we naar de verwachte ontwikkeling van de beschikbare weerstandscapaciteit kijken dan is de inschatting dat de algemene reserve stabiel blijft waarbij er verwachte positieve resultaten vanuit het grondbedrijf in 2024 en 2025 zullen zijn. Dit zal de ratio verbeteren. Hierbij moet opgemerkt worden dat in deze cijfers de grondnota 2022 (voor het jaar 2023) nog niet verwerkt is. Wanneer de raad instemt met de voorstellen uit de grondnota 2022 in relatie tot de reserve grondexploitatie zal dit effect hebben op (het verloop van) de algemene reserve en daarvan afgeleid de weerstandsratio.

De ratio zal naar verwachting in 2026 onder gelijke omstandigheden nog steeds ruim op waardering A uitkomen.

Het geprognosticeerd verloop van de algemene reserve zal na verwerking van alle voorstellen in deze begroting 2023 (exclusief voorstellen uit de grondnota 2022) als volgt eruit zien:

bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

2026

Algemene reserves

11.320

10.855

10.390

10.425

10.460

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 08:38:02 met de export van 11/16/2022 14:11:31