Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Belangrijkste financiële risico’s Gemeente Laarbeek

Op basis van een risico analyse zijn de belangrijkste financiële risico's voor de gemeente Laarbeek geïnventariseerd. In totaal zijn er 41 risico's bepaald. In onderstaand overzicht zijn de tien risico’s gepresenteerd die de grootste invloed hebben op de benodigde weerstandscapaciteit.

Risico

Kans

Gevolg
x € 1.000

Invloed

1

Hogere kosten door extreme inflatie

80%

500

17%

2

Personeelsbezetting

50%

650

14%

3

Hogere uitgaven door actualisatie besteksramingen grondexploitaties

80%

300

10%

4

Informatiebeveiliging / cyberrisico

50%

350

7%

5

Fiscaal risico

60%

250

6%

6

Extra uitvoerings- of programmakosten ODZOB

70%

150

4%

7

Zorgkosten sociaal domein Wmo Jeugdhulp en BMS

50%

200

4%

8

Uitvoerings- en financieringskosten Senzer

40%

200

3%

9

Lagere bouwleges dan begroot

30%

200

3%

10

Uitkering gemeentefonds

30%

200

3%

Totaal grote risico's (maximaal gevolg)

2.800

Overige risico's (maximaal gevolg)

2.700

Totaal alle risico's (maximaal gevolg)

5.500

Op basis van de ingevoerde risico’s is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag (€ 5,5 miljoen) ongewenst is.
De risico’s zullen zich immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang manifesteren.

Toelichting:
In de tabel wordt de omvang van de benodigde weerstandscapaciteit aangegeven, verbonden aan de mate van betrouwbaarheid van de simulatie. De grafiek toont de verdeling van de kansen en totale financiële gevolgen.
Uit de grafiek en de bijbehorende tabel volgt dat 90% zeker is dat alle risico’s kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 1,6 miljoen (benodigde weerstandscapaciteit).

Risico's grondexploitatie
Voor de risico-inventarisatie van de grondexploitaties is een separate risico analyse opgesteld (Monte Carlo risicoanalyse grondexploitaties 16 september 2022). Uit deze analyse volgt dat om de risico’s voor de grondexploitaties te kunnen opvangen een reserve benodigd is van € 2,6 miljoen om met een zekerheidsmarge van 90% de geïnventariseerde risico’s af te kunnen dekken.

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 08:38:02 met de export van 11/16/2022 14:11:31