Paragrafen

Bedrijfsvoering

Waar gaan we naar toe als organisatie qua ontwikkeling?
De afgelopen periode is ons organisatie-ontwikkelingsprogramma 'Werken met een lach' verder verrijkt met een missie en visie-traject. Dit heeft geleid tot het volgende resultaat vanuit college, management en medewerkers als missie en kernwaarden:

Het stroomt in Laarbeek, hier kan iedereen fijn leven en meedoen. We doen dit op onze manier:

 • Wij zijn open
 • We hebben een 'doeners' mentaliteit
 • We werken graag samen
 • We pakken onze verantwoordelijkheid

Deze missie en kernwaarden zijn uitgewerkt per thema in een organisatievisie:

 • Onze medewerkers werken samen met een lach

- Wij zijn een aantrekkelijke werkgever
- Iedere medewerker is ambassadeur van Laarbeek
- Onze bedrijfsvoering is modern

 • Wij zijn een organisatie die meestroomt met de samenleving en complexe vraagstukken

- Er is een sterk samenspel tussen bestuur, organisatie en samenleving
- Wendbaarheid en goedschaligheid zijn leidend
- Onze ambities zijn in balans met onze capaciteit én kwaliteit

Deze missie, kernwaarden en organisatievisie is uitgewerkt in de volgende programma's waaraan concrete projecten zijn gekoppeld, die in 2023 en volgende jaren worden uitgewerkt en opgepakt.

Als onderdeel van het programma 'Bruggen bouwen' en het thema in onze organisatievisie dat 'Onze ambities in balans zijn met onze capaciteit én kwaliteit' is een onderzoek uitgevoerd naar de formatie en organisatie. Dit om in beeld te krijgen in hoeverre de Laarbeekse organisatie in staat is om formatief invulling (kwantitatief en kwalitatief) te geven aan het bestuursakkoord (1e onderzoeksvraag). En daarnaast in hoeverre de Laarbeekse organisatie voldoende toekomstbestendig is ingericht (2e onderzoeksvraag).

Als belangrijkste bevindingen komen naar voren vanuit dit onderzoek:

 1. De consequenties van ambities en keuzes die bestuurlijk worden gemaakt worden (vooraf) onvoldoende in beeld gebracht.
 2. Er vindt te weinig prioritering plaats op de ambities, doelen en inspanningen.
 3. Met de huidige formatie kunnen niet alle ambities worden uitgevoerd. Ook bestaande ambities kunnen niet allemaal worden waargemaakt.
 4. De inrichting van de organisatie kan worden verbeterd.

Als conclusies uit de 1e onderzoeksvraag 'In hoeverre de Laarbeekse organisatie in staat is om formatief invulling (kwantitatief en kwalitatief) te geven aan het bestuursakkoord 2022-2026, uitgaande van de bestaande situatie' komt het volgende naar voren:

 • Met de huidige formatie is de organisatie niet in staat om alle ambities van het bestuursakkoord uit te voeren.
 • Ook bestaande ambities uit de begroting en besluitvorming staan onder druk en kunnen niet allemaal worden waargemaakt.
 • De organisatie heeft kwetsbaarheden waardoor zij niet altijd zorgvuldig haar basisdienstverlening kan uitvoeren.

Als conclusie op uit de 2e onderzoeksvraag 'In hoeverre de Laarbeekse organisatie, uitgaande van de bestaande situatie, toereikend is ingericht om de ambities uit het bestuursakkoord te realiseren' kom naar voren:

 • De inrichting van de organisatie kan worden versterkt om meer te sturen op prioritering

Hoofdconclusie vanuit het onderzoek is dan ook:
Alleen formatie toevoegen is niet voldoende. Er is ook verandering van ambtelijk-bestuurlijk samenspel nodig om te bouwen aan een meer bestendige Laarbeekse organisatie.

Op basis hiervan worden vanuit het onderzoek de volgende adviezen uitgebracht:

 1. Versterk de grootste kwetsbaarheden in de organisatie qua formatie en inrichting op korte termijn
 2. Prioriteer de doelen en ambities aan de hand van de driehoek ambities-middelen-tijd/tempo in een stapsgewijs proces. Neem daarvoor wat meer de tijd.
 3. Versterk het ambtelijk-bestuurlijk samenspel om beter te prioriteren en consequenties van keuzes vooraf beter in beeld te brengen.
 4. Ga aan de slag met de bevindingen ten aanzien van de inrichting van de organisatie.

Het college heeft deze adviezen omarmd en zal hieraan uitvoering geven:

Deze begroting legt de basis voor een toekomstbestendige organisatie door het toevoegen van inhoudelijke formatie (6,02fte; zie nadere uiteenzetting in onderstaande tabel), het versterken van de structuur en inrichting (stelpost € 700.000) en het verbeteren van het ambtelijk-bestuurlijk samenspel (de adviezen 1, 3 en 4). In de begroting is eveneens ruimte voor de vertaling van een aantal ambities uit het Bestuursakkoord 2023-2026.

Inhoudelijke formatie

fte

Gebouwenbeheer/Accommodatiebeheer

2

Sociaal domein A

1

Sociaal Domein C

0,3

Automatisering

0,72

Projectleider vluchtelingen, statushouders, arbeidsmigranten

1

Groene BOA

1

Totaal

6,02

Vanuit een bestendige organisatie zal komend voorjaar een dialoog worden gestart over de prioritering van onze bestaande en nieuwe opgaven en ambities in tijd en middelen (advies 2). De resultante hiervan zal als input worden gebruikt voor de integrale afweging bij de totstandkoming van de Kadernota.

Die prioritering is overigens geen eenmalige exercitie op basis van de ambities en opgaven voor Laarbeek zoals we die nu kunnen voorzien. De wereld om ons heen verandert doorlopend. Opgaven komen in steeds hoger tempo op ons af, al dan niet in de vorm van nieuwe ontwikkelingen en opgaven die adequaat handelen en snel anticiperen van de gemeente, onze inwoners en (maatschappelijke) partners vragen. Verandering is daarbij de enige constante. Om de balans hierin te bewaken, moeten we keuzes maken, prioriteren en vooruitkijken in goed samenspel tussen raad, college en gemeentelijke organisatie. Het is noodzaak dat de organisatie is toegerust om opgaven en ambities op te kunnen pakken in het licht van toekomstbestendigheid. In deze begroting worden hiervoor ook voorstellen voor investering hierin gedaan. Het gemeentebestuur blijft streven naar kwaliteit en continuïteit van haar dienstverlening en kiest er voor om te blijven investeren in de gemeentelijke organisatie om dit te waarborgen in goed onderling samenspel.

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 08:38:02 met de export van 11/16/2022 14:11:31