Paragrafen

Bedrijfsvoering

In het navolgende wordt een overzicht gepresenteerd van de personele formatie waarbij inzicht wordt gegeven in zowel de personele sterkte als de bijbehorende personeelslasten.

Dit betreft de primitieve begroting 2023, waarin niet de voorstellen voor formatie-uitbreidingen voor bestaand én nieuw beleid zijn opgenomen noch de stelpost van € 700.000 voor een toekomstbestendige organisatie. De voorstellen voor uitbreiding in deze begroting 2023 betreffen onder meer accommodatiebeleid/gebouwenbeheer, sociaal domein, automatisering, statushouders/vluchtelingen en de groene bijzondere opsporingsambtenaar (BOA). Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de afzonderlijke programma's.

Organisatieeenheid

Begroting 2022

Begroting 2023

bedragen x € 1.000

formatie

loonsom

formatie

loonsom

Raadsgriffie

1,61

165

1,61

167

Gemeentesecretaris

1,00

126

1,00

134

Staf

2,00

223

2,00

227

Afdeling Omgevingsbeheer

32,33

2.420

34,11

2.651

Afdeling Samenleving

26,93

2.035

33,17

2.527

Afdeling Bedrijfsvoering

21,96

1.610

23,18

1.737

Afdeling Leefomgeving

28,72

2.411

23,11

2.016

Totaal

114,55

8.990

118,18

9.459

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 08:38:02 met de export van 11/16/2022 14:11:31