Financiën en bedrijfsvoering

Financiën

Rekening

Begroting

Meerjarenbegroting

bedragen x 1.000

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten

-8.588

-9.100

-10.840

-10.352

-10.542

-10.584

Overhead

-7.706

-8.435

-9.297

-8.957

-9.063

-9.075

Overige baten en lasten

-810

-549

-1.510

-1.360

-1.436

-1.459

OZB woningen

-4

-4

-4

-4

-4

-4

Treasury

-68

-113

-30

-32

-40

-46

Baten

39.861

45.048

45.072

45.533

45.603

43.172

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen Gemeentefonds

33.086

38.356

38.302

38.792

38.700

36.153

Belastingen overig

28

27

27

27

27

27

Overhead

596

660

562

562

562

562

Overige baten en lasten

351

255

140

50

50

OZB niet-woningen

2.022

2.031

2.177

2.217

2.256

2.298

OZB woningen

3.615

3.597

3.808

3.880

3.953

4.027

Treasury

163

122

55

55

55

55

Saldo van baten en lasten

31.273

35.948

34.232

35.181

35.062

32.588

Stortingen in reserves

-2.497

-1.383

-140

Onttrekkingen aan reserves

1.058

3.110

242

192

191

190

Resultaat

29.834

33.690

34.334

35.373

35.253

32.778

Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de begrotingssaldi weer.

Begroting

Meerjarenbegroting

bedragen x € 1.000

2023

2024

2025

2026

Primitieve begroting 2022-2025

30.940

30.811

30.920

30.884

1e Tussenrapportage 2022

105

101

102

108

2e Tussenrapportage 2022

-43

-19

-19

-19

Startpositie Meerjarenbegroting 2023-2026

31.002

30.893

31.003

30.973

Nieuw beleid

-733

-594

-673

-662

Bestaand beleid

-1.159

-982

-982

-982

Gemeentefonds

4.452

5.248

5.113

2.582

Dekkingsplan

393

417

438

551

Loon- & prijsontwikkeling

253

271

302

283

Kapitaallasten

-60

-57

-67

-83

Overige mutaties

186

176

118

116

Saldo Meerjarenbegroting 2023-2026

34.334

35.373

35.253

32.778

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 08:38:02 met de export van 11/16/2022 14:11:31