Financiën en bedrijfsvoering

Beleidsindicatoren

Beleidsindicator

verplicht volgens BBV j/n

meet eenheid

actualiteit

Laarbeek

gemiddelde gemeente      < 25.000 inwoners

Formatie

Ja

Fte per 1.000 inwoners

2023

5,15

onbekend

Bezetting

Ja

Fte per 1.000 inwoners

2023

4,70

onbekend

Apparaatskosten

Ja

Kosten per inwoner

nvt

niet gemeten

onbekend

Externe inhuur

Ja

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

2023

8,88

onbekend

Overhead

Ja

% van totale lasten

2023

10,68

onbekend

De beleidsindicatoren uit bovenstaande tabel hebben betrekking op 2023 en zijn voor andere gemeenten nog niet in alle gevallen bekend. Om toch een vergelijking te kunnen maken, is in het navolgende een aantal gegevens gepresenteerd uit de personeelsmonitor 2021 van het A&O-fonds.

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 08:38:02 met de export van 11/16/2022 14:11:31