Paragrafen

Lokale heffingen

De volgende beleidsuitgangspunten worden toegepast bij de berekening van de tarieven rioolheffing:

  • Kostendekkende heffing, alle uitgaven die betrekking hebben op riolering en watertaken worden gecompenseerd met de rioolheffing.
  • Tariefdifferentiatie woningen en bedrijven. Tarief bedrijven volgens staffel als drinkwaterafname groter is dan 500 m 3 per jaar.
  • Bij de berekening wordt rekening gehouden met BTW en overheadkosten.
  • Belastingtarieven worden voor het begin van het kalenderjaar vastgesteld door de gemeenteraad.
  • Trendmatige opbrengsten stijging met 3,61% op basis van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2019-2023.
  • De tariefstijging in 2023 bedraagt per saldo 7,73 % ten opzichte van het tarief rioolheffing 2022.
  • Voor deze heffing is kwijtschelding mogelijk.
  • De rioolheffing heeft het karakter van een bestemmingsheffing, bedoeld om alle kosten voor noodzakelijk geachte (collectieve) maatregelen ten aanzien van riolering, hemelwater en grondwater te kunnen verhalen. Omdat het een bestemmingsheffing is, hoeft in de relatie tot de belastingplichtige geen sprake te zijn van een rechtstreekse tegenprestatie in de vorm van een verleende dienst of een voorziening waarvan de belastingplichtige gebruik maakt.
  • De rioolheffing wordt geheven op basis van de uitgangspunten zoals die zijn opgenomen in het GRP 2019-2023 (raadsbesluit: 6 december 2018). Hoofdregel bij het kostenverhaal is dat de kosten via de heffing mogen worden verhaald die worden gemaakt ter nakoming van de zorgplichten.

Berekening kostendekkendheid

Begroting

Rekening

Rioolheffing

2023

2022

2021

2021

Netto kosten taakveld

1.604

1.397

1.195

1.349

Toe te rekenen kosten:

Overhead

582

587

603

603

BTW

241

247

237

173

Totale kosten

2.427

2.231

2.035

2.125

Opbrengst heffingen

2.427

2.231

2.034

2.125

Dekkingspercentage

100%

100%

100%

100%

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 08:38:02 met de export van 11/16/2022 14:11:31