Paragrafen

Lokale heffingen

Het beleid is erop gericht om de komende jaren te streven naar verdergaande maximale kostendekking. Bij het toepassen van de verhogingen zullen tevens vergelijkende tarieven in omliggende gemeenten in ogenschouw worden genomen.

De volgende beleidsuitgangspunten worden toegepast bij de berekening van de leges-tarieven:

  • Jaarlijkse toename van de leges opbrengst. Index op basis van de begroting.
  • Leges zijn diensten, werkelijke opbrengst is afhankelijk van het aantal gevraagde diensten.
  • Bij de tariefberekening wordt geen rekening gehouden met BTW en overheadkosten.
  • Leges worden voor het begin van het kalenderjaar vastgesteld door de gemeenteraad.
  • Voor bepaalde leges geldt een wettelijke maximale tariefstelling. Indien het berekende tarief hoger is dan wettelijk is toegestaan, wordt het wettelijke maximumtarief toegepast.
  • Voor leges is geen kwijtschelding mogelijk.
  • Als uitgangspunt geldt dat de bouwleges jaarlijks worden verhoogd met 2% en de overige leges worden jaarlijks verhoogd met 5%, voor zover mogelijk.

De daling van de kostendekkendheid zoals in de tabel hieronder gepresenteerd hangt samen met de bijstelling van de bouwleges zoals genoemd in programma 3.

Als bijzondere omstandigheid geldt dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2023 een onzekere factor is. Op het moment van schrijven is besluitvorming in de Eerste Kamer gepland op 8 november 2022. De inwerkingtreding zal effect hebben op de te verwachten legesopbrengsten. Deze effecten zijn als risico opgenomen in de paragraaf "Weerstandsvermogen en risicobeheersing".

Berekening kostendekkendheid

Begroting

Rekening

Leges

2023

2022

2021

2021

Totale netto kosten

1.784

1.829

1.714

1.888

Opbrengst leges

592

1.125

1.107

1.141

Dekkingspercentage

33%

62%

65%

60%

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 08:38:02 met de export van 11/16/2022 14:11:31