Paragrafen

Lokale heffingen

Aanduiding lokale Belastingdruk per woonruimte
In onderstaande tabel wordt een beeld gegeven van de lokale lastendruk per meerpersoonshuishouden in vergelijking tot omliggende gemeenten op basis van gegevens uit 2022. In relatie tot het goede voorzieningenniveau binnen onze gemeente is het positief om te constateren dat de woonlasten op een gemiddeld niveau liggen.

Gemiddelde woonlasten meerpersoonshuishoudens omliggende gemeenten

Bron: Coelo 2022 Atlas van de lokale heffingen

De gegevens van andere gemeenten over 2023 zijn nog niet bekend, dus een vergelijking op basis van de tarieven 2023 is op het moment van schrijven niet mogelijk.

Berekening lokale belastingdruk

werkelijk 2021

raming 2022

raming 2023

Uitgangspunten:

.

.

.

Gemiddelde WOZ waarde

299.000

339.000

339.000

.

Aantal containerledigingen afval:

.

.

.

Grijs 140 ltr

4

4

4

GFT 140 ltr

6

6

6

.

Ontwikkeling lastendruk:

.

.

.

OZB

371

371

387

Rioolheffing

209

220

237

Afvalstoffenheffing

194

200

194

.

Saldo

774

791

817

Voor het samenstellen van de bovenstaande tabel zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • De weergegeven WOZ-waarden zijn de gemiddelde WOZ-waarden voor de gemeente Laarbeek op basis van het CBS. Voor het begrotingsjaar is uitgegaan van dezelfde waarde als het huidige jaar.
  • De lastenberekening over 2021 en 2022 zijn gebaseerd op de vastgestelde tarieven in de betreffende jaren. De aannames voor de tarifering in 2023 zijn hieronder toegelicht.
  • Voor het OZB tarief is in het begrotingsjaar een stijging van 4,12% toegepast. De daadwerkelijke tariefbepaling moet nog plaatsvinden en hangt onder andere af van de bepaling van het totaal aan WOZ-waarden door BSOB. In december 2022 vindt de besluitvorming over de tarieven plaats. Dat geldt ook voor de tarieven afvalstoffenheffing en rioolheffing.
  • Voor de rioolheffing is een stijging van 7,73% toegepast, gebaseerd op GRP 2019-2023 (3,61%) en de inflatiecorrectie (4,12%).
  • Op basis van de meest recente gegevens zijn de lasten en baten binnen het taakveld Afval geactualiseerd. De inschatting is dat ±€ 60.000 minder baten benodigd zijn om tot een sluitende afvalbegroting te komen. Dat is mogelijk te realiseren met een daling van het vastrecht van ongeveer € 6. Dat is ter indicatie voor 2023 in de bovenstaande tabel verwerkt. In december vindt de besluitvorming door de raad plaats over de definitieve tariefstelling.
  • Het gehanteerde aantal container ledigingen is gebaseerd op het gemiddeld aantal verwachte ledigingen in 2022 van de 140 liter rest en GFT containers.
  • De lokale berekening van de belastingdruk wijkt af van de berekening door Coelo. Dat komt onder andere omdat Coelo vanaf 2022 de gemiddelde woz-waarde van koopwoningen hanteert, in plaats van het gemiddelde van koop- en huurwoningen samen. Dat wijkt af van eerdere versies van de Coelo Atlas van de lokale lasten. Het CBS publiceert op het moment van schrijven alleen het gemiddelde van koop- en huurwoningen samen. Daarom is dat als bron voor bovenstaande tabel gehanteerd, dat is ook in lijn met de methodiek in voorgaande jaren.
Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 08:38:02 met de export van 11/16/2022 14:11:31