Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Voor de instandhouding van kapitaalgoederen wordt veelal gewerkt met beheerplannen. In de beheerplannen wordt het meerjarig onderhoudsprogramma en de daarbij behorende financiële middelen vastgelegd.

De volgende beheerplannen gelden nu:

Beheerplan

Jaar vaststelling

Gebouwen

Meerjarenplanning onderhoud gemeentelijke gebouwen 2019-2028

2020

Groen

Bomenbeleidsplan Laarbeek (2013) en bomenvervangingsplan Laarbeek (2020)

2013

Groenbeleids- en groenstructuurplan (2011)

2011

Beheerplan natuurterreinen, Beheerplan landschapselementen en Bosbeheerplan

2016

Speelplekkenplan

2021

Riool & water

Bermen en sloten

2010

Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2019-2023

2018

Beheerplan bruggen en vlonders 2020 gemeente Laarbeek

2020

Waterbeheerplan

2021

Wegen

Beleidsplan verhardingenbeheer 2018.

2017

Beleidsplan Licht in de openbare ruimte 2018

2017

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 08:38:02 met de export van 11/16/2022 14:11:31