Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

3.11 Natuurterreinen, landschapselementen en bossen

Beleidskader

Voor de diverse groengebieden in het buitengebied van Laarbeek zijn een aantal beheerplannen opgesteld. Voor de gemeentelijke bosgebieden geldt het bosbeheerplan (2016), voor de overige natuurterreinen is het beheerplan natuurterreinen Laarbeek (2022) van toepassing. In het beheerplan landschapselementen (2016) worden de eindbeelden en onderhoudsmaatregelen voor een 75-tal landschapselementen omschreven. Het gaat dan om houtwallen, zandpaden, poelen en dergelijke. Voor de uitvoering van de diverse werkzaamheden is in 2022 een zesjarige beheerovereenkomst met Bosgroep Zuid-Nederland afgesloten.

Ontwikkelingen

Alle beheerplannen zijn actueel. In de tussentijd wordt nieuw aangelegde natuur bij een eerstvolgende herziening van de beheerplannen en de beheerovereenkomst meegenomen. Het onderhoud wordt tot die tijd als meerwerk uitgevoerd.

Financiën

Onderdeel

Begroting 2023

Rekening 2021

Exploitatie

260

214

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 08:38:02 met de export van 11/16/2022 14:11:31