Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

3.5 Bermen en sloten

Beleidskader

In 2010 is het beleidsplan bermen en sloten vastgesteld en vertaald in een beheerplan. Door het onderhoud van bermen en sloten te combineren kan er voor minder geld meer berm ecologisch worden beheerd. Voor het slotenonderhoud geldt een maaifrequentie van één keer per jaar onder de voorwaarde dat de andere aangelande (eigenaar met grond langs de sloot) het slootmaaisel ontvangt en zorgt voor verwerking. Een goed berm en sloten beheer zorgt voor evenwichtige afvoer van hemelwater en verhoogt de ecologische waarde.

Ontwikkelingen

De staat van onderhoud van de bermen en sloten in het buiten gebied (de haarvaten in het waterstelsel) wordt geïnventariseerd. Aan de hand van de resultaten wordt onderzocht of het mogelijk is om de (berm)sloten effectiever te benutten om de gevolgen van klimaatverandering af te vlakken. Daarbij kan met name gedacht worden aan het vasthouden van water ten tijde van droge perioden.

Financiën

Onderdeel

Begroting 2023

Rekening 2021

Exploitatie

185

138

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 08:38:02 met de export van 11/16/2022 14:11:31