Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

3.9 Groenbeleids- en groenstructuurplan

Beleidskader

De gemeenteraad heeft in 2011 het Groenbeleids- en groenstructuurplan vastgesteld. In dit plan zijn de beleidskaders geschetst voor het gebruik en het onderhoud van het openbaar groen in de dorpskernen. De belangrijkste groenstructuren zijn benoemd en er is een differentiatie in het onderhoudsniveau aangebracht. Ook zijn in het plan keuzes gemaakt om beplantingen om te vormen en meer aan te laten sluiten bij het gewenste onderhoudsniveau. Deze omvormingen zijn inmiddels afgerond. Het omvormingsbudget wordt nu gebruikt om het groen klimaatadaptiever in te richten met meer oog voor biodiversiteit.

Ontwikkelingen

Het Groenbeleids- en groenstructuurplan uit 2011 wordt op onderdelen herzien. Deze herziening richt zich met name op het beter borgen van duurzaamheidsdoelstellingen als klimaatadaptatie en verhogen van de biodiversiteit. Dit vraagt ook aanpassingen in de inrichting en het beheer en onderhoud van het openbaar groen. In 2023 zullen gemaakte keuzes worden uitgewerkt en wordt gestart met de noodzakelijke omvormingen. Om de onzekerheden en jaarlijkse schommelingen in de beheer- en onderhoudskosten beter op te kunnen vangen wordt er een beheerplan gemaakt en een onderhoudsvoorziening ingesteld.

Financiën

Onderdeel

Begroting 2023

Rekening 2021

Exploitatie

1.526

1.020

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 08:38:02 met de export van 11/16/2022 14:11:31