Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

3.10 Bomen

Beleidskader

In 2013 heeft de gemeenteraad het bomenbeleidsplan vastgesteld. In het bomenbeleidsplan zijn de belangrijkste bomenstructuren in Laarbeek benoemd en wat het beleid daarvoor is. Er zijn spelregels opgenomen hoe in Laarbeek omgegaan wordt met het kappen van bomen en hoe er gecompenseerd moet worden. Ook wordt op het beheer en onderhoud van de gemeentelijke bomen ingegaan. Dit wordt planmatig en gestructureerd uitgevoerd waardoor op een goede wijze invulling wordt gegeven aan de wettelijke zorgplicht.
In 2020 heeft de gemeenteraad het bomenvervangingsplan vastgesteld. Dit plan voorziet in het structureel en planmatig vervangen van bomen.

Ontwikkelingen

Het Bomenbeleidsplan uit 2013 wordt op onderdelen herzien. Deze herziening richt zich met name op het beter borgen van duurzaamheidsdoelstellingen als klimaatadaptatie en verhogen van de biodiversiteit. Voorgesteld wordt om toekomstbomen aan te wijzen, waarin extra geïnvesteerd zal worden. Dit zal met name consequenties hebben voor de benodigde financiële middelen voor boomvervanging. De mogelijkheden worden in 2023 in beeld gebracht, waarna keuzes gemaakt moeten worden.

Financiën

Onderdeel

Begroting 2023

Rekening 2021

Exploitatie

379

343

Mutatie voorzieningen

-370

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 08:38:02 met de export van 11/16/2022 14:11:31