Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

3.13 Gemeentelijke gebouwen

Beleidskader

Op 30 januari 2020 heeft uw gemeenteraad de "Meerjarenplanning onderhoud gemeentelijke gebouwen Laarbeek 2019-2028" vastgesteld.
De gemeente heeft een groot aantal gebouwen in eigendom voor vele functies in het maatschappelijk verkeer. Gedacht kan worden aan het gemeentehuis,
de gemeentewerf, gemeenschapshuizen, sportaccommodaties, dierenparken en monumenten.
Al deze gebouwen zijn opgenomen in de onderhoudsplanning, die een periode van 10 jaar bestrijkt. De planning wordt jaarlijks geactualiseerd.
Er is dus sprake van een voortschrijdend 10-jarenplan.

Voor het onderhoud van de zogenaamde Brede Scholen is een meerjarenonderhoudsplan opgesteld voor een periode van 10 jaar. Dit plan is de basis voor de planning van het onderhoud aan deze gebouwen.
Deze voorziening is ter egalisatie ingesteld om grote schommelingen binnen de exploitatie te voorkomen.
Voeding: De voeding geschiedt door een jaarlijkse storting in de voorziening ten laste van de taakvelden in de exploitatie waar de brede scholen onder zijn verantwoord.
De gemeente gaat de regierol op zich nemen wat het betreft het gezamenlijk onderhoud van de scholen, de kosten hiervoor zullen met een opslagpercentage worden
doorberekend aan de diverse gebruikers, een en ander is in de ingebruikgevingsovereenkomsten en huurovereenkomsten vastgelegd.
De formalisatie van deze voorziening zal later dit jaar plaatsvinden inclusief de vaststelling van het bijbehorende beheerplan. Het betreft de periode van 2022-2031.

Ontwikkelingen

In 2021 is intensief gewerkt in regionaal en provinciaal verband aan de voorbereidingen van de routekaart maatschappelijk vastgoed. De routekaart maatschappelijk vastgoed Gemeente Laarbeek zal mei 2022 gereed zijn en naar verwachting in november 2022 vastgesteld gaan worden in college en raad, onderdeel hiervan is het uitvoeringsprogramma voor de komende 8 jaar met concrete verduurzamingsdoelen voor die periode, een en ander na afstemming in college en raad. Het huidige MJOP zal worden vervangen door een DuurzaamMJOP voor de periode 2023-2032. Dit zal in het voorjaar 2023 zijn beslag gaan krijgen.

Financiën

Onderdeel

Begroting 2023

Rekening 2021

Exploitatie

1.405

1.800

Mutatie voorzieningen

5

-122

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 08:38:02 met de export van 11/16/2022 14:11:31