Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

3.12 Speelplekken

Beleidskader

Het speelplekkenplan ziet toe op het structureel aanpassen en vervangen van speelplekken in Laarbeek binnen een tijdsbestek van 20 jaar.

Ontwikkelingen

In 2023 staat de renovatie van de speelplek op de Ratel in Beek en Donk op de planning. Samen met betrokken omwonenden zal hier voor een passende invulling van de locatie worden gezorgd. Een en ander conform de uitgangspunten in het speelruimteplan.

Financiën

Onderdeel

Begroting 2023

Rekening 2021

Exploitatie

77

97

Mutatie voorzieningen

-1

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 08:38:02 met de export van 11/16/2022 14:11:31